Спечелен търг за отдаване под наем на част от имот, публична държавна собственост, представляващ стая №308, с площ от 15.50 кв.м., находяща се в гр. София, бул. “Витоша” № 4, ет. 3 от фирма „Ем Би Консулт“ ООД