ВИДОВЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Линк към електронните административни услуги предоставяни чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги   •

Прочети повече...

1. 1 Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга

Прочети повече...