Покана за представяне на оферта във връзка със задължително застраховане на застроени имоти – публична държавна собственост, с предоставени права на управление на Областния управител на Софийска област