Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65231.906.282.3.9 с площ от 365 кв. м по действащите КККР на гр. Самоков, община Самоков

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ УПИ XV-156 с площ от 966 кв. м в кв. 4 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Безден – в. з. “Бистрица”, община Костинброд

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.2817.5805 с площ от 2337 кв. м по действащите кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. София, район „Връбница“, ул. „15-та“ №9-а

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.2817.5804 с площ от 927 кв. м по действащите кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. София, район „Връбница“, ул. „15-та“ №9-а

Прочети повече...

Покана за представяне на индикативна оферта във връзка с определяне на прогнозната стойност за предоставянето на услуга с предмет: „Осигуряване на външна професионална помощ за изготвяне на документация за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и участие в работата на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в обществената поръчка”

Прочети повече...

Областният управител Илиан Тодоров се срещна с новоназначения посланик на Иран Н.Пр. Сейед Мохаммад Джавад Расули

Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров се срещна с новоназначения посланик на Ислямска Република Иран у нас Н.Пр. Сейед

Прочети повече...