Покана за представяне на индикативна оферта във връзка с определяне на прогнозната стойност за предоставянето на услуга с предмет: „Осигуряване на външна професионална помощ за изготвяне на документация за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и участие в работата на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в обществената поръчка”