Областният управител насрочи консултации за състава на 26 Районна избирателна комисия – Софийска област на 29.03.2019 г. (петък) от 11.00 часа в сградата на Областната администрация

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 59 – 62, чл. 65 и чл. 66  от  Изборния кодекс, Указ № 53 от 19 март 2019 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 24 от 22 март 2019 г.) и Решение №4-ЕП от 24.03.2019 г. на Централната изберателна комисия за насрочване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., насрочвам консултации за състава на 26 Районна избирателна комисия – Софийска област, с парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание на Република България и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени на.

Консултациите ще се проведат на 29.03.2019 г. (петък) от 11.00 часа в сградата на Областна администрация на Софийска област, гр. София, бул. „Витоша” №6, ет. 5, заседателна зала.

Съгласно чл. 60, ал.3 и ал.4 от Изборния кодекс, партиите и коалициите, които ще участват в консултациите, следва да представят:*

  1. писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 65, ал. 3 от Изборния кодекс;
  1. заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалицията;
  2. пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
  3. копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома);
  1. предложение за резервни членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни.

* Забележка: Моля, всички документи да бъдат предоставени и на електронен носител!

 

ИЛИАН ТОДОРОВ (П)

Областен управител

на Софийска област