Заповед на областния управител за СПИРАНЕ процедурите за продажба на имоти – частна държавна собственост по реда на чл. 44, ал. 3, чл. 45а, ал. 1 изр. първо и чл. 58, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

С оглед защита на държавния интерес, както и необходимостта от извършване на обстоен анализ за целесъобразността от извършване на разпоредителни сделки с имоти – частна държавна собственост, със Заповед №ОА-163/10.06.2019, на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията /ЗА/, във връзка с чл. 7, ал. 3 и чл. 27 от Устройствения правилник на областните администрации /УПОА/ и в допълнение на Заповед №ОА-138/08.06.2017 г, областният управител на Софийска област СПИРА процедурите за продажба на имоти – частна държавна собственост по реда на чл. 44, ал. 3, чл. 45а, ал. 1 изр. първо и чл. 58, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.