Областният управител Илиан Тодоров: Вицепремиерът Марияна Николова ще получи отговор, когато научи Устройствения правилник на областните администрации

Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров се обръща към вицепремиера Марияна Николова с чувство на загриженост, тревога и молба да прочете още веднъж Устройствения правилник на областните администрации и да възстанови липсващите й познания върху него. Обръщението е по повод поредното писмо от кабинета на вицепремиер Марияна Николова до областна администрация на Софийска област, което е адресирано до …един от заместник – областните управители. Припомням само: „Чл. 3. Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика“, както и чл. 4 ал. 1 и ал. 2 на цитирания правилник гласи: „Чл. 4. (1) Областната администрация се ръководи и представлява от областния управител.

(2) При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация.“  Тоест казано популярно, трябва да се спазва принципът на субординация.

Но може би г-жа Николова се е объркала и е имала предвид чл. 4 ал. 6, който гласи: „В отсъствие на областния управител той се замества от определен от него с писмена заповед заместник областен управител.“ В този случай, обаче възниква въпросът, как г-жа Николова знае кой от тримата заместник-областни управители съм назначил да ме замества? Недоумявам на какъв принцип вицепремиер Николова е решила кой ме замества, но той едва ли е свързан с административните познания на г-жа Николова.

 Мисля, че човек с претенции за административен опит и компетентност, който е и Вицепремиер, би трябвало да познава административното законодателство и административните правилници или най-малкото да не бърка членовете и алинеите, а и цифрите.

Единствената кореспонденция до момента на областна администрация на Софийска област и кабинета на вицепремиер Николова касае единствено и само нейното родно място.

Като областен управител на най-голямата област, включваща 22 общини, подхождам еднакво към проблемите на всяка една община и търся оптималните решения, които са в моите правомощия и затова не разбирам защо опитният администратор вицепремиер Николова настойчиво ме занимава с проблемите на една община, които не са в моите правомощия. Разбира се, не си мисля, че е защото там се намира родната й къща.