ТЕРИТОРИАЛНИ СТРУКТУРИ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ТЕРИТОРИАЛНИ СТРУКТУРИ – СОФИЙСКА  ОБЛАСТ

НАИМЕНОВАНИЕ Адрес ИМЕ И ФАМИЛИЯ Длъжност Телефони
1. Областна дирекция “Земеделие” София бул.”Витоша”

№ 4, етаж ІV

АНТОНИЯ СТОИМЕНОВА                                                                                                                                              

ODZG_sfoblast@mzh.government.bg

Директор

 

 

980-28-73

ф.988-32-63

 

 

2. Областна дирекция на Държавен  фонд ”Земеделие” – София област бул.”Цар Борис ІІІ”,  № 136 РОСЕН КОЦЕВ

rosen_kotsev@dfz.bg;

Директор

02/8187678

8187/ 685, тел: 8187/ 676; /8187/ 687 /8187/ 684

факс: 987 82 94

3. Регионална дирекция по горите – София гр.София

ул.”Аксаков”

№ 14

 

инж.СТОЯН ТОШЕВ

s.toshev_rdg@abv.bg

rugsofia@iag.bg

 

Директор

815-5261

 

987 00 52

ф.987-65-92

981 66 13; 815-5274

987 48 41

4. Областна дирекция по безопасност на храните

/ОДБХ/ София област

гр.София-1606

район „Красно село“

бул.”Христо Ботев” № 17, ет.3

д-р ЛЕОНИД ЛАВЧЕВ

rvs_23@bfsa.bg

 

Директор

 

02 8588968

02 8588968

 

 

5 НССЗ  ТОО – София гр.София,

ул.Банко шосе № 7

/И-т Пушкаров/

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ – Старши експерт-координатор –НССЗ ТОО-София

sofia_oblast.m@naas.government.bg

Старши експерт – координатор 01/ 8100 988

 

6. Регионална инспекция по околна среда и води – София бул.”Цар Борис ІІІ”,  № 135    

 

ИРЕНА ПЕТКОВА

riosv@riew-sofia.org

 

 

Директор 940 64 98

ф.955 93 62

 

7. Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр.София ул.”Софроний Врачански” № 104-106 ПОЛИНА

МАРИНОВА

drsz-sofia@mbox.contact.bg

Директор 931 04 14

ф.931 04 10

 

 

8. Областна дирекция “Инспекция по труда” бул.”Витоша”

№ 6, етаж 2

ЕКАТЕРИНА АСЕНОВА

oit_sofia-okrug@mbox.contact.bg

 

Директор Т./ф.981 79 71

988-11-52

 

9. Регионална дирекция за социално  подпомагане ул.”Софронй Врачански” № 104-106, етаж 3

 

ХРИСТИНА ОЦЕТОВА

rdspsofia@abv.bg

sofiaoblast-rdsp@asp.government.bg

Директор

 

931 08 83

02/931 1778

10 Рeгионална здравна инспекция София област ул.”Акад.Иван Гешов” № 15

(3 етаж)

Д-р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ

pbpz@rzi-sfo.bg

rzi_so@rzi-sfo.bg

Директор 807 8700

ф.981-41-73

 

11 РЗИ – София област ж.к. „Младост” ул.”Акад. Павловски”№ 1 Д-р Валентин Пеев

peev_rcz@del.bg

 

Зам.директор РЗИ

 

9759 240 /ф.241/

9759 000

 

 

38 Областен съвет на БЧК 1504 София

бул.”Дондуков” № 61

РОСЕН ВАСИЛЕВ

sofreg@redcross.bg

Директор 846 85 27; ф.944 23 58
12 Областно пътно управление към АПИ п.к.1618, бул.”Цар Борис ІІІ” № 215 Инж.Даниела Н.Харалампиева

Opu_sofia@abv.bg

 

Директор 988-22-81

ф.988-42-39

 

13 Териториално звено ГРАО ул.”Позитано”

№ 30 ет.6,

стая 605

НАТАША ХРИСТОВА

sf@grao.bg

sf@grao.government.bg

Ръководител 987 36 49-факс

тел.987 16 70 /НХ/

988 47 15

14 РО „НСК“ Софийска област при РДНСК   Югозападен район за територията на област Софийска ул.”Алабин”

№ 35

инж.АНАТОЛИЙ МЛАДЕНОВ

Anatoly.Mladenov@dnsk.mrrb.government.bg

dnsk@dnsk.mrrb.government.bg

Началник  988 03 22, 81 07 614

 ф.987 50 56

 

 

15

 

“ВиК” ЕООД София окръг 1220 София бул.Рожен 15 НИКОЛА НИТОВ

 

office@viksof.com

Управител

 

938 48 54; 813-00-20

ф.813-00-13

 

16 офис София област
при ТД на НАП София
бул.”Витоша”

№ 6, ет VІ

ВАЛЯ КРУМОВА

v.krumova@ro23.nra.bg

Директор 933-40-27

 

 

17 Регионално управление на образованието – София-регион бул.”Цариград-ско шосе” № 125 бл. 5, ет.ІV РОСИЦА ИВАНОВА

rio_sfo@abv.bg

rio_sofia_oblast@mon.bg

Началник

 

971-02-99

Ф.87 05 327

 

18 ОД-МВР- София

 

ул.”Гео Милев”

№  71

НИКОЛАЙ СПАСОВ – Старши комисар

 

odmvr-sofia@mvr.bg

Директор

 

 

 

Ф.982-33-33

982 34 21

982 51 92

 

19  Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” ул.”Гео Милев” № 71

 

 

ГЕОРГИ ИВАНОВ

logistika_pbssofia@abv.bg;

pbs_sofia@abv.bg

Директор

 

/Комисар/

 

 

982 51 99

ф. (дежурни) 982 51 21

 

  Оперативен център към РД „ПБЗН”   Георги Иванов

0894 740 033

Fireocsofiaobl@mvr.bg

Началник на група ОЦ Дежурни ОЦ: 02 9825204; 987 5112; 0894 740001; 0894 740059
20 Нова структура гр.София, бул.”Асен Йорданов” № 2

п.к. 1113

Подп.Георги Любенов Кацаров

osofiaoblast@comd.bg

Дежурен

 

   

02/922 3761

  Отдел „София – област” към Централно военно окръжие гр.София, ул.”Бенковски” № 12 Полк. ВЕНЦИСЛАВ ВЕНКОВ

vo-sofia@comd.bg

v.venkov@comd.bg

Началник 02/8708371

02/8734999

 

 

21 Областен отдел „Автомобилна администрация” – София

към ИА „АА“

1517 гр.София

ул.”Витиня”

№ 1

ИВАН ХРИСТОВ

dai_sofia@mail.bg;

Началник 945 42 88

847  23 37; ф.847-22-67

22 Център за спешна медицинска помощ 1750 гр.София

ул.”Д.Моллов”

№ 1

Д-р ГЕОРГИ ГЕЛЕВ

csmp_sofia@mail.bg

Директор 02 9357221, 9357 233

Ф.975 93 75;

т.974 41 15

23 Териториално поделение “Български пощи” ул.”Клокотница”

№ 35-37

КАЛИНКА СТОЯНОВА

kalinkaps@abv.bg

Началник 832 00 95; 949 67 06

ф.832-00-91

24 Комисия за защита на потребителите пл.”Славейков” № 4А ДИМИТЪР ЙОТОВ

cpcadmin@min.bg

info@kzp.bg

Председател

 

Соф.област

933 05 00; 933 05 72

ф.988-42-18

933-05-47

25 Окръжна следствена служба ул.”Майор Векилски” № 2 ЕВГЕНИ ГЮРОВ

osssofia@infotel.bg, sosls@infotel.bg

Директор

 

 

982 61 12; ф.982-61-02

982-61-23

 

26 Окръжна прокуратура ул.”Съборна”

№ 7

НАТАЛИЯ НИКОЛОВАБОНЧЕВА

sop@prb.bg

Прокурор

 

80-05-805; 988 16 94

ц. 981 16 13;

ф.981-82-30

27 Софийски окръжен съд бул.” Витоша”

№ 2

ПЛАМЕН ПЕТКОВ

sda_court@abv.bg

Председател 92 19 203

981 57 42

28 ТП на НОИ

– Софийска област

бул.”Ал. Стамболийски”

№ 48,  ет. 4, ст.405

МИЛЕН БОЯДЖИЕВ

 

sofiaregion@NSSI.BG

Директор Ф.92 62 540

92 62 510

 

29 ТСБ – Югозапад ул.”Панайот Волов”  № 2 КАЯ ЮРУКОВА – ИЛИЕВА  Директор

KYurukova@nsi.bg

тел.: 02 9857 428

факс:02 9857 497

30 Районна здравноосигурителна каса гр.София -1408

ул.”Енос” 12-14

ж.к.”Стрелбище”

Д-р НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ ЗЛАТЕВ

sofia-obl@nhif.bg

 

Директор 965 69 34

965 69 43 (42)

ф.965 69 49

31 Административен съд София област ул.”Съборна”

№ 7

МАРИЯ ПОПОВА
sda_court@abv.bg
Председател

 

 

тел. (02) 80 50 711/712
факс: (02) 981 22 89          
32 Група “планиране и превантивна дейност” към ОУ “ПБ и ЗН” бул.”Витоша”

№  4,  ет. 5

инж. Димитринка Лазарова

pbs_sofia@abv.bg

/ gr_z_sofoblast@abv.bg /

Инспектор РХБЗ

 

96010212; тл/ф.987 3 82; 980 2896

9301 884 – към ОА

33 Служба по геодезия, картография и кадастъра за Софийска област ул.”Мусала” № 1 Инж.СВЕТЛОМИРА СЛАВОВА

sofia.oblast@cadastre.bg

Началник ф.955 61 87

8188337

34 Напоителни системи ЕАД

 

Клон София

Гара Искър

ул. „5006“ № 4

ВЕСЕЛКА НИНОВА

sofia@nps.bg

office.sofiaklon@irrigationsystems.bg;

Управител

 

 

 

973 28 49

973 28 34 ф.973-28-50

 

           

 

35 „ЕСО“ ЕАД  Мрежови експлоатационен район /МЕР/ София област бул.Европа 2 Инж.ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

eso@sfo.eso.bg

Ръководител 812 18 01;  ф.812 18 40