Списък на имотите по чл. 83 от Закона за горите (частна собственост), за които при инвентаризацията на ТП „ДГС Костенец“ от 2018 г. е установено, че земеделски територии са придобили характеристиката на гора по смисъла на Закона за горите