Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, /АДС № 08813 от 18.02.2015 г., утвърден от Областния управител на Област София/, представляващ Кабинет 621 , с площ от 11,11 на шести етаж на административна сграда, находящ се в гр. София, район „Триадица”