Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: имот №1683, с площ от 1 675 кв. м, включен в УПИ I-1683 – За ДП „Антрацитни мини“ в квартал 100 по подробния устройствен план на гр. Своге