Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – представляващ публична държавна собственост: реално обособена площ от 120 кв. м. от Сграда № 5 (склад) с обща площ 501,45 кв. м., съставляващ част от обект „Складов район“, находящ се в имот с номер 000107 в землището на с. Пауново, местност „Церака“, община Ихтиман