Заповед за обявяване на непроведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот-публична държавна собственост, представляващ кабинет 622, с административен адрес гр. София, бул. „Витоша“ 6