Обява за търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ административна сграда, находяща се в гр. София, бул. „Витоша“ № 4