Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за Обект „Ж.п. линия София – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман от Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“ на територията на община Ихтиман, Софийска област, подробно описани в Решение № 702 на Министерския съвет от 2020 г.

Обявление за започнала процедура по отчуждаване Решение на Министерски съвет

Прочети повече...

Обявление на МОСВ за изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000166 „Врачански Балкан““ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Обявление „Врачански Балкан“ Карта „Врачански Балкан“ – обща Карта „Врачански Балкан“ – имоти Пълен опис на координатите , орисващи границите

Прочети повече...

Обявление на МОСВ за изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000304 „Голак““ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Обявление „Голак“ Карта „Голак“ Пълен опис на координатите и точките, определящи границата Проект на заповед  

Прочети повече...

Заповед за непроведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост: представляващ Сграда № 15, с обща площ от 1150 кв. м., находящ се в имот с номер 000107, съставляващ част от обект „Складов район“, в землището на с. Пауново, местност „Церака“, община Ихтиман

Прочети повече...

Заповед за непроведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ стая № 414 с площ 11,00 кв.м. и балкон към същата с площ 1,80 кв. м., разположена на IV етаж на административната сграда, находяща се в гр. София, бул. „Витоша“ № 4

Прочети повече...

Заповед за непроведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ стая № 307 с площ 16,00 кв.м., разположена на III етаж на административната сграда, находяща се в гр. София, бул. „Витоша“ № 4

Прочети повече...