Заповед за непроведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ стая № 414 с площ 11,00 кв.м. и балкон към същата с площ 1,80 кв. м., разположена на IV етаж на административната сграда, находяща се в гр. София, бул. „Витоша“ № 4