Заповед за непроведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост: представляващ Сграда № 15, с обща площ от 1150 кв. м., находящ се в имот с номер 000107, съставляващ част от обект „Складов район“, в землището на с. Пауново, местност „Церака“, община Ихтиман