Заповед за непроведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ стая № 307 с площ 16,00 кв.м., разположена на III етаж на административната сграда, находяща се в гр. София, бул. „Витоша“ № 4