Обявление на МОСВ за изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000166 „Врачански Балкан““ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Обявление „Врачански Балкан“

Карта „Врачански Балкан“ – обща

Карта „Врачански Балкан“ – имоти

Пълен опис на координатите , орисващи границите

Проект на заповед „Врачански Балкан“