Обявление на МОСВ за изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000304 „Голак““ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Обявление „Голак“

Карта „Голак“

Пълен опис на координатите и точките, определящи границата

Проект на заповед