Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ административна сграда, находяща в гр. София, бул. „Витоша“ 4