РЕГИСТЪР – КОНПИ 2019 г.

                                     Р Е Г И С Т Ъ Р          
                                                                                               НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ            
                                                                                       ПРЕД ОРГАНА ПО НАЗНАЧАВАНЕТО            
вх.№ Име, презиме и фамилия Длъжност в администрацията дата на подаване Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Декларация по чл.35, ал.1, т.2, част II интереси Декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I имущество Декларация по чл.35, ал.1, т.3 Декларация по чл.35, ал.1, т.4
1 Елена Симеонова Вардарова Директор дирекция АПОФУС 4/25/2019     да    
2 Ваня Костадинова Иванова Главен специалист – ВО 4/25/2019     да    
3           да    
4 Калин Антонов Василев Главен експерт 4/25/2019     да    
5 Женя Иванова Иванова Старши експерт 4/25/2019     да    
6 Стоян Георгиев Клисуранов Старши експерт 4/25/2019     да    
7 Даниела Анелинова Синабова Старши експерт 4/26/2019     да    
8 Цветомира Иванова Асенова Старши експерт 4/26/2019     да    
9 Чавдар Руменов Миронов Главен специалист 4/26/2019     да    
10 Цветелина Иванова Бельовска Началник отдел ДСДФ 4/26/2019     да    
11 Мая Николаева Велкова-Нелчинова Началник отдел РРУТ 4/26/2019     да    
12 Моника Павлова Андреева Главен експерт 4/26/2019     да    
13 Десислава Михайлова Добчева Старши експерт 4/26/2019     да    
14 Кристина Василева Кадийска – Пашова Старши експерт 4/26/2019     да    
15 Драгомир Александров Попов Старши експерт 4/26/2019     да    
16 Анна Стаменова Сандова Главен специалист 4/26/2019     да    
17           да    
18 Борислав Любенов Калаузки Старши експерт 4/27/2019     да    
19 Албена Иванова Василева Главен специалист 4/27/2019     да    
20 Мими Георгиева Минева Началник отдел ДСДФ 4/27/2019     да    
21 Стела Василева Попова Главен специалист 4/27/2019     да    
22 Цветелина Красимирова Найденова Старши експерт 5/9/2019     да    
23 Десислава Кръстева Вълчева Старши експерт 5/10/2019     да    
24 Иван Йорданов Зашев Главен юрисконсулт 5/13/2019     да    
25 Радина Христова Цветкова Старши юрисконсулт       да    
26 Йордан Йорданов Миланов Младши експерт 4/18/2019     да    
27 Десислава Георгиева Сухарева Старши експерт 4/18/2019     да    
28 Даниела Йорданова Арбова-Костадинова Главен експерт 4/18/2019     да    
29                
30 Таня Богданова Бонева Старши експерт 4/11/2019     да    
31 Мариета Петрова Владимирова Главен специалист  5/15/2019     да    
32 Теодора Валентинова Ташева Началник отдел КАК 5/13/2019     да    
33                
34 Ирина Захариева Захариева Старши експерт 1/7/2019 да да да    
35                
36 Свилен Радославов Богев Главен експерт 3/5/2019 да да да    
37 Венцислав Цветанов Василев Главен специалист 3/7/2019 да да да    
38 Бисера Асенова Карамфилова Старши експерт 4/17/2019 да да да    
39 Марияна Петкова Николова главен специалист 9/10/2019 да да да    
40 Йоан Йосифов Андреев Старши експерт 11/11/2019 да да да    
41