РЕГИСТЪР – КОНПИ 2020

                                     Р Е Г И С Т Ъ Р            
                                                                                               НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ              
                                                                                       ПРЕД ОРГАНА ПО НАЗНАЧАВАНЕТО              
вх.№ Име, презиме и фамилия Длъжност в администрацията дата на подаване Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Декларация по чл.35, ал.1, т.2, част II интереси Декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I имущество Декларация по чл.35, ал.1, т.3 Декларация по чл.35, ал.1, т.4 забележка
1 Елена Симеонова Вардарова Директор дирекция АПОФУС 5/20/2020     да      
2 Ваня Костадинова Иванова младши експерт 5/13/2020     да      
3 Калин Антонов Василев Главен експерт 5/12/2020     да      
4 Женя Иванова Иванова Старши експерт 5/19/2020     да      
5 Стоян Георгиев Клисуранов Старши експерт 5/15/2020     да      
6 Даниела Анелинова Синабова Старши експерт 6/3/2020     да      
7 Цветомира Иванова Асенова Старши експерт       да     майчинство
8 Чавдар Руменов Миронов Главен специалист 5/22/2020     да      
9 Цветелина Иванова Бельовска Директор дирекция АКРРДС 3/10/2020     да      
10 Мая Николаева Велкова-Нелчинова Началник отдел РРУТ 5/19/2020     да      
11 Моника Павлова Андреева Главен експерт 6/6/2020     да      
12 Десислава Михайлова Добчева Старши експерт 6/12/2020     да      
13 Кристина Василева Кадийска – Пашова Старши експерт 6/5/2020     да      
14 Драгомир Александров Попов Старши експерт 6/11/2020     да      
15 Анна Стаменова Сандова Главен специалист 5/28/2020     да      
16 Мая Витева Цанова Главен секретар       да     декларациите по чл.35, ал.1, т.2 са подадени в КОНПИ
17 Борислав Любенов Калаузки Старши експерт 6/2/2020     да      
18 Албена Иванова Василева Главен специалист 6/2/2020     да      
19 Мими Георгиева Минева Началник отдел ДСДФ 6/3/2020     да      
20 Стела Василева Попова Главен специалист 5/28/2020     да      
21 Цветелина Красимирова Пецева Старши експерт 5/28/2020     да      
22 Десислава Кръстева Вълчева Старши експерт 6/9/2020     да      
23 Иван Йорданов Зашев Главен юрисконсулт 5/20/2020     да      
24 Йордан Йорданов Миланов Младши експерт 5/11/2020     да      
25 Десислава Георгиева Сухарева Старши експерт 6/2/2020     да      
26 Даниела Йорданова Арбова-Костадинова Главен експерт 6/3/2020     да      
27 Таня Богданова Бонева Старши експерт 6/2/2020     да      
28 Мариета Петрова Владимирова Главен специалист  6/2/2020     да      
29 Теодора Валентинова Ташева Началник отдел КАК 5/26/2020     да      
30                  
31 Ирина Захариева Захариева Старши експерт 6/5/2020     да      
32           да      
33 Свилен Радославов Богев Главен експерт 6/3/2020     да      
34 Венцислав Цветанов Василев Главен специалист 6/3/2020     да      
35 Бисера Асенова Карамфилова Старши експерт 6/10/2020     да      
36           да      
37 Марияна Николова главен специалист 6/3/2020     да      
38 Йоан Андреев старши експерт 6/3/2020     да      
39 Емилия Георгиева Маринова старши експерт 7/1/2020 да да да      
40 Росина Златкова Кондова главен специалист-ВО 7/24/2020 да да да      
41 Петя Цветанова Иванова Старши експерт 10/8/2020 да да да      
42 Деница Стефанова Цветкова Старши експерт 12/21/2020 да да да