Окончателни резултати от проведения конкурс за незаета длъжност „СТАРШИ ЕКСПЕРТ”, в отдел „Координация и административен контрол” при дирекция „Административен контрол, регионално развитие ”