Консултациите за състава на 26-та РИК за изборите за 46-то НС ще се проведат на 16 май /неделя/ от 10.00 часа

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 5, във връзка с чл. 59 – 62, чл. 65, чл. 66  и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, Указ №130 от 10 май 2021 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 39 от 12 май 2021 г.) за насрочване на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г. и Решение №5-НС от 12.05.2021 г. на Централната избирателна комисия, насрочвам консултации за състава на 26 Районна избирателна комисия – Софийска област, с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 45-то Народно събрание на Република България. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 45-то Народно събрание. 

Консултациите ще се проведат на 16.05.2021 г. (неделя) от 10:00 часа в сградата на Областна администрация на Софийска област с адрес: гр. София, бул. „Витоша” №6, ет. 5, заседателна зала, при спазване на всички противоепидемични мерки.

Партиите и коалициите, които ще участват в консултациите, следва да представят:

а) писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 10.05.2021 г. (в случай не невъзможност да се спази срокът, е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издадена диплома);

д) предложение на партиите и коалициите по т. 1 за резервни членове по т. 3, буква „а“, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;

е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към решение №5-НС от 12.05.2021 г. на ЦИК).

С уважение,                              

ИЛИАН ТОДОРОВ

Областен управител

на Софийска област