26-та РИК започна работа по организацията и провеждането на изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Централна Избирателна Комисия

 

РЕШЕНИЕ

№ 76-НС

София, 20 май 2021 г.

 

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район – Софийски, за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на Софийска област с вх. № НС-05-83\19 от 16.05.2021 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 16.05.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството и състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район – Софийски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5ИК и Решение № 5-НС от 12 май 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

  1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район – Софийски, в състав от 13 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Тодоров Димитров

 

ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Александър Ангелов Малкочев

 

ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Стефка Ганева Въжарова

 

ЕГН
СЕКРЕТАР: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

 

ЕГН
ЧЛЕНОВЕ: Ваня Иванова Николова

 

ЕГН
  Мария Димитрова Вълканова

 

ЕГН
  Стилиян Кирилов Димитров

 

ЕГН
  Николай Илиев Иванов

 

ЕГН
  Сивена Иванова Сивенова

 

ЕГН
  Лазарина Василева Бонева

 

ЕГН
  Илия Богданов Белитов

 

ЕГН
  Елеонора Георгиева Николова

 

ЕГН
  Явор Борисов Кичев

 

ЕГН

 

  1. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 22 май 2021 г.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

 

ССт/МБ