Юридически лица с нестопанска цел могат да получат финансиране за младежки проекти

В писмо до областна администрация на Софийска област, министерството на младежта и спорта уведомява, че на основание чл. 2 във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта, стартира процедура за набиране на проектни предложения за 2021 година по Национална програма за младежта (2021-2025) по следните тематични области:

  • Тематична област 1 „Неформално обучение за придобиване на умения и ключови компетентности“;
  • Тематична област 2 „Екология и опазване на околната среда“;
  • Тематична област 3 „Свободно време, творчество и култура“;
  • Тематична област 4 „Насърчаване на здравословен начин на живот“;
  • Тематична област 5 „Толерантност и европейска принадлежност“.

В настоящата процедура могат да кандидатстват юридически лица с нестопанска цел,  осъществяващи дейност в обществена полза и отговарящи на условията на чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта (Наредбата).

В процедурата за кандидатстване по Национална програма за младежта (2021-2025) за 2021 г. могат да участват само организации, които не са сключили договори за предоставяне на целево финансиране през 2021 г. по други програми, администрирани от Министерството на младежта и спорта, като всяка организация може да подаде само едно проектно предложение в настоящата процедура.

Проектните предложения се подават в срок до 27.09.2021 година.

Формулярът за кандидатстване и приложенията към него, както и подробна информация относно процедурата, могат да бъдат получени на интернет страницата Национална информационна система за младежта (https://nism.bg/) и на Министерството на младежта и спорта

(http://mpes.government.bg/Pages/Programmes/Default.aspx?evntid=QJtCezm3TQM%3d).

Кандидатите имат възможност да задават въпроси относно условията/указанията по процедурата по електронна поща – npm@mpes.government.bg, но не по-късно от
3 работни дни преди изтичане на крайния срок за кандидатстване.