Консултациите за състава на 26 РИК ще се проведат на 19 септември от 11.00 часа

Във връзка с предстоящите избори на 14 ноември 2021 г., на основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, Областна администрация на Софийска област уведомява, че на
19 септември 20
21 г. (неделя) от 11:00 часа в сградата на Областна администрация на Софийска област с адрес: гр. София, бул. „Витоша” №6, ет. 5-ти, заседателна зала ще се проведат консултации за определяне състава на Районната избирателна комисия в
26 изборен район Софийски.

Съгласно чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, консултациите са публични и в тях участват парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Съгласно чл. 61, ал. 4 от Изборния кодекс, парламентарно представените партии и коалиции предлагат членове на районната избирателна комисия, включително председател, заместник-председатели и секретар за изборни райони до 9 мандата – 13 членове.

При провеждане на консултациите, парламентарно представените партии и коалиции представят пред областния управител предложения съгласно разпределението на местата им в РИК, придружени с изискуемите по чл. 60, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс документи и документи за установяване на съответствието на кандидатите с изискванията на чл. 65 от ИК.

Партиите и коалициите, които ще участват в консултациите, следва да представят посочените в чл. 60, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс документи, както следва:

  1. писмено предложение за състава на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 65, ал. 3 от Изборния кодекс;
  2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;
  3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;
  4. към предложението си за състав на районната избирателна комисия, партиите и коалициите представят списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;
  5. заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издадена диплома);

Моля, политическите партии да съблюдават всички последващи решения на Централната избиратела комисия във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България и изборите за народно събрание.

Консултациите ще се проведат при спазване на всички противоепидемични мерки.