ПОКАНА ДО РЕГИСТРИРАНИ НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНИТЕЛИ В РЕГИСТЪРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ КЪМ КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИТЕЖАВАЩИ ПРАВОСПОСОБНОСТ НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ И ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТ ЗА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Покана за оценители