Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжноста „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ” в Дирекция “Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация на Софийска област

     Конкурсната комисия, назначена със Заповед № ОА-67/24.02.2022г. на Областния управител на Софийска област, относно провеждане на конкурс, обявен със Заповед № ОА-48/08.02.2022г.  въз основа  на преценката си, отразена в протокол и в изпълнение на чл.21, ал.1 от Наредбата за провеждане на  конкурсите за държавни служители:

А/ Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 

1.      Николай Асенов Николов
2.       
3.       

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на  18.03.2022г. (петък) от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Софийска област на бул.”Витоша” № 6, ет.5 в зала фронт офис. Време за решаване на теста  е 60 /шестдесет/ минути.

Кандидатите трябва да са запознати със Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Устройствения правилник на Областните администрации, Кодекса на труда, Закон за защита на личните данни, Наредба за административното обслужване и др/

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати да се проведе на 18.03. 2022 г. в 12.10 часа в заседателната зала на ет. 5 в сградата на Областната администрация на Софийска област.

Списъците на допуснатите кандидати до събеседване ще бъдат поставени в  12.00 часа на таблото на партера и пред заседателната зала на ет.5 в сградата на Областна администрация на Софийска област.

 

Б/ Недопуска до конкурса  следните кандидати:

 

1.      . Панайот Васков Йотов – несъотвества на изискването за професионален опит.

 

В)Определя следната система за оценяване на резултатите:

 

     1.Всеки верен отговор на теста да носи 1 (една) точка.

2.Тестът да се чита за успешно издържан при минимално получени 24 точки.

3.Резултатът от теста да се умножава по коефициент 3.

  1. До интервю да се допуснат кандидатите получили 24 и повече точки.
  2. За успешно издържано интервю се счита, когато кандидата събере 27 и повече точки.
  3. Резултатът от интервюто се умножава по коефициент 5.

7.Окончателният резултат от конкурса е сбора от резултатите  получени при решаването на теста и от интервюто.

Конкурсна комисия:

Председател:

Мая Цанова- главен секретар на Софийска област (П)