Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Държавна собственост и документален фонд”, при дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация на Софийска област

     Конкурсната комисия, назначена със Заповед № ОА-68/24.02.2022г. на Областния управител на Софийска област относно провеждане на конкурс, обявен със Заповед № ОА-43/07.02.2022г.  въз основа  на преценката си, отразена в протокол и съгласно чл.20, ал.3 от Наредбата за провеждане на  конкурсите за държавни служители  реши:

А/ Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 

  1. Надя Спасова Иванова
  1. Иван Илиев Стоилов
  1. Юлиана Величкова Момчилова
      4.   Владимир Златков Урумов

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на  24.03.2022г. (четвъртък) от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Софийска област на бул.”Витоша” № 6, ет.5 в зала Фронт офис. Време за решаване на теста  е 60 /шестдесет/ минути.

Кандидатите трябва да са запознати със Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Закона за държавната собственост и Правилника за неговото прилагане, Закона за общинската собственост, Устройствения правилник на областните администрации, Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, Закон за горите,Закон за водите, Закон за собствеността, Закон за устройство на територията и др.специализирани.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на  24.03.2022г. в 12.10 часа в заседателна зала на ет.5 в сградата на Областна администрация на Софийска област.

Списъците на допуснатите кандидати до събеседване ще бъдат поставени в  12.00 часа на таблото на партера и пред заседателната зала на ет.5 в сградата на Областна администрация на Софийска област.

 

Б/ Недопуска до конкурса  следните кандидати:

 

1.      Николена Недева Димитрова- несъотвества на изискването за професионален опит.
2.      Стефка Александрова Душанова – на основание на чл. 20, ал. 1.

 

В) Определя следната система за оценяване на резултатите:

     1.Всеки верен отговор да носи 1 (една) точка.

2.Тестът да се чита за успешно издържан при минимално получени 24 точки.

3.Резултатът от теста да се умножава по коефициент 3.

  1. До интервю да се допуснат кандидатите получили 24 и повече точки.

5.За успешно издържано интервю се счита, когато кандидата събере 27 и повече точки.

  1. Резултатът от интервюто се умножава по коефициент 5.
  2. 7. Окончателният резултат от конкурса е сбора от резултатите получени при решаването на теста и от интервюто.

Конкурсна комисия:

Председател:

Мая Цанова- главен секретар на Софийска област (П)