Заради отчетен ръст на пожари: Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ с призив за съблюдаване на правила за безопасно използване на отоплителните уреди

Във връзка с отчетен ръст на пожарите на територията на Софийска област Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението призова за съблюдаване на следните правила за безопасно използване на отоплителни уреди през зимния сезон:


І. Правила за безопасно ползване на електрически отоплителни уреди:

 1. Не претоварвайте електрическата мрежа и ограничете ползването на уредите – това води до късо съединение, които са предпоставка за пожари. Всяка електрическа инсталация е оразмерена да „издържи“ определени електрически товари.
 2. Ползвайте само стандартни и по възможност автоматичните електрически предпазители (бушони). Бушонът е предпазно устройство, което трябва да изключи, т. е. първо той да „изгори“, ако електрическата верига бъде претоварена или някой уред се повреди. По този начин се спира протичането на ток през веригата и се предотвратява прогряване на изолацията и възникването на пожар.
 3. Ползвайте само изправни електрически уреди и съоръжения.
 4. Монтажът на електрически отоплителни уреди оставете на технически грамотно, а най-добре на правоспособно лице.
 5. Следвайте стриктно инструкцията на производителя относно начините на монтаж, експлоатация, поддръжка.
 6. Не оставайте работещи електроуреди без наблюдение.
 7. Не оставайте децата без наблюдение в близост до работещи отоплителните уреди.
 8. Не ползвайте самоделни, много евтини и електроуреди с неясен произход и качество.
 9. Не ползвайте уреди с открити реотани.
 10. При болни или трудноподвижни членовете на семейството, избирайте най-безопасните уреди, които са на пазара.
 11. Поставяйте отоплителните електроуреди на безопасно разстояние от горими и леснозапалими вещества и материали. Използвайте негорими подложки.

 

ІІ. Правила за безопасно ползване на отоплителни уреди на твърдо гориво:

 1. Отново предупреждаваме: Не ползвайте самоделни, много евтини и други отоплителни уреди с неясен произход и качество.
 2. Ползвайте само стандартни – технически изправни отоплителни уреди. Монтирайте ги на безопасно разстояние от горими и леснозапалими вещества и материали. Задължително поставяйте върху негорими подложки.
 3. Следвайте инструкцията на производителя за монтаж, експлоатация и поддръжка на уреда. Трябва да знаете, че дори отоплителните печки на твърдо гориво са сложни технически съоръжения, чиито горивни камери са конструирани за конкретен тип гориво. Не всички печки, предназначени за дърва са подходящи за работа с въглища, особено по-калоричните. Следва прогаряне на стените, които най-често са от тънки стоманени листове (ламарина), което е предпоставка за пожар.
 4. Създайте подходящи условия, при които няма възможност въглени и искри да попаднат върху намиращи се в близост горими и леснозапалими вещества и материали.
 5. Не оставайте газови уреди и бутилки в близост до отоплителните уреди. Може да последва взрив следствие нагряването, разширяването на газа и повишаването на налягането в бутилката.
 6. Не съхранявайте горивото (дърва и въглища) в непосредствена близост до отоплителния уред. У дома съхранявайте количества за ежедневната употреба.
 7. Не разпалвайте отоплителните уреди със запалителни течности, които не са предназначени за такъв вид дейност. Не се изкушавайте от рискови предложения на пазара.
 8. Изхвърляйте сгурията и пепелта само в негорими метални съдове.
 9. Никога не изхвърляйте, макар и изгаснала сгурия в пластмасовите контейнери за разделно събиране на отпадъци.
 10. Когато почиствате уреда от пепел и въглени, използвайте метален съд с капак.
 11. Проветрявайте редовно отопляваните помещения.
 12. Не забравяйте комините! Ползвайте услугите за изграждането и поддържането им от специалисти. Комините трябва да са добре измазани и без пукнатини. Периодично ги почиствайте от натрупани сажди – поне два пъти в годината и задължително преди сезона.
 13. Всички димоотводи (кюнци) трябва да са стабилно укрепени и монтирани на безопасно разстояние от горими конструкции.
 14. При монтиране на димоотводите (кюнците) на отоплителните тела не се допуска заустване в тях на въздуховоди от вентилационни съоръжения.
 15. Напомняме, че вентилационните комини (канали) за абсорбаторите в кухните са отделно от диомоотводните комини.

 

ІІІ. Правила за безопасно ползване на уреди, работещи на течно гориво:

 1. Течните горива са по-калорични и макар и не толкова икономични, но за да ползвате комфортно и безопасно предимствата им, не допускайте компромиси с изискванията за безопасността им и се научете да ги експлоатирате според инструкциите на производителите.
 2. Ползвайте само стандартни и технически изправни уреди.
 3. Монтажът на уредите винаги трябва да е на безопасно разстояние от горими и леснозапалими вещества и материали.
 4. Съхранявайте горивото в искробезопасни съдове (метални и от специални искробезопасни материали) в количества за еднодневна употреба и извън жилищните помещения.

 

ІV. Правила за безопасно ползване на уреди с газ пропан–бутан с обозначение LPG (втечнен петролен газ):

 1. Ползвайте само регистрирани изправни бутилки, преминали периодичен технически преглед, съгласно инструкциите на производителите.
 2. Зареждайте бутилките за газ само при оторизиран и лицензиран от държавните органи за технически надзор доставчик.
 3. Никога бутилките, напълнени с пропан–бутан, не се съхраняват и експлоатират в близост до източници на топлина – печки, комини, котлони и нагрети повърхности.
 4. Никога не се използват редуцир–вентили, които не са предназначени за битови бутилки за газ пропан–бутан, както и такива които са с напукани или разкъсани уплътнения.
 5. Не се използват стари, напукани и повредени маркучи, такива с дължина над 1,5 м, както и прегънати или с липсващи притягащи скоби. Опасни за експлоатация са и маркучи, които не са предназначени за газ пропан–бутан.
 6. Имайте предвид, че при загасване по някаква причина на пламъка, газът продължава да изтича от бутилката и загазова обема на помещението. Тогава има опасност от взрив и трябва незабавно да се спре изтичането на газ от крана и да се осигури проветряване на помещението!