Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ „Кафене”, с площ от 29,38 (двадесет и девет цяло и тридесет и осем стотни) кв.м., находящ се в гр. София, бул. „Витоша” № 8, ет. 5

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/ и Заповед ТПН – 1/ 22.03.2022г. на Областния управител на Софийска област

Обявявам: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ „Кафене”, с площ от 29,38 (двадесет и девет цяло и тридесет и осем стотни) кв.м., находящ се в гр. София, бул. „Витоша” № 8, ет. 5 , съгласно АПДС № 08812 от 18.02.2015 г., утвърден от Областния управител на Област София – град, за срок от 3 /три / години.

  1. Предназначение на имота: „Кафене“;
  2. Начална месечна наемна цена: 142.00/ сто четиридесет и два / лева без ДДС;
  3. Цена на тръжната документация: 50.00 /петдесет/ лева без ДДС;
  4. Размера на гаранционния депозит: 142.00/ сто четиридесет и два / лева без ДДС;
  5. Право на участие в търга имат всички български физически лица – търговци по смисъла на Търговския закон и/или юридически лица, закупили тръжни книжа, представили документите, посочени в утвърдените тръжни книжа.

II.Търгът ще се проведе при следните условия:

Търгът да се проведе на 27.04.2022 г. от 10:00 ч., в присъствието на участниците или техни упълномощени представители, в сградата на Областна администрация на Софийска област, гр. София, бул. „Витоша“№ 6, ет. 5.

Закупуване на тръжната документация ще се извършва в касата на Областна администрация на Софийска област, гр. София, бул. “Витоша” № 6, ет. 3, стая № 224 от 24.03.2022 г. до 26.04.2022 г. /включително/, от 09:00 ч. до 16:00 ч., всеки работен ден.

Оглед на имота ще се извършва от 24.03.2022 г. до 26.04.2022 г. /включително/ от 10:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден, след предварителна заявка в деловодството на Областна администрация на Софийска област.

Срок за подаване на заявления за участие в търга – всеки работен ден от 24.03.2022 г до 26.04.2022 г. /включително/, от 09:00ч. до 17:00ч., в деловодството на Областна администрация на Софийска област, находящо се в гр. София, бул. „Витоша” № 6, ет. 5, стая 516.

Гаранционният депозит се внася по набирателна сметка на Областна администрация на Софийска област IBAN: BG 34 UNCR 96603318931019; BIC: UNCRBGSF, най- късно до 13:00 часа на  26.04.2022 г.

 

Телефон за контакт: 02/9301839

 

 ИВАН ИВАНОВ

Областен управител на Софийска област