Формуляр за окончателните резултати на кандидатите, участвали в проведен конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Координация и административен контрол“ при дирекция „Административен контрол, регионално развитие“ при Областна администрация на Софийска област

Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2

 ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

 На 23.03.2022г. комисията изготви формуляра с окончателните резултати от проведения  конкурс за незаета длъжност „СТАРШИ ЕКСПЕРТ”, в отдел „Координация и административен контрол” при дирекция „Административен контрол, регионално развитие ” в Областна администрация на Софийска област съгл.чл.43, ал.1 и ал.2, конкурсната комисия определи:

 

ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

 

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от начина по чл.33 от НПКПМДСл

 

с Коефи-циент Резултат от интер-вюто с Коефи-циент Окончателен резултат
Владимир Златков Урумов Не се допуска  получил 18т. по-малко от определените 24 т.        
Теодора Каменова Перничева Не се явила        
Константин Стефанов Стоянов 30 90 29 145 235
Ирина Тодорова Славейкова Не се явила        

 

Въз основа на проведения конкурс и преценка на професионалните качества на кандидатите комисията класира като успешно издържали конкурса :

 

Константин Стефанов Стоянов – 235 точки;

 

 

Председател: (П)

Мая Цанова – Главен секретар на Софийска област