Формуляр с окончателните резултати от проведения конкурс за незаета длъжност „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” – 1 щатна бройка, дирекция “ Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в отдел „Държавна собственост и документален фонд” в Областна администрация на Софийска област

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

 На 24.03.2022г. комисията изготви формуляра с окончателните резултати от проведения  конкурс за незаета длъжност „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” – 1 щатна бройка, дирекция “ Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в отдел „Държавна собственост и документален фонд” в Областна администрация на Софийска област съгласно чл.43, ал.1 и ал.2 и чл. 44 от  Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия определи:

ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

 

Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от начина по чл.33 от НПКПМДСл

 

с Коефи-циент

3

Резултат от интер-вюто с Коефи-циент

5

Окончателен резултат
Владимир Златков Урумов Не се допуска  получил 20 т. по-малко от определените 24 т.        
Надя Спасова Иванова Не се явила        
Иван Илиев Стоилов 25 75 26

по-малко от опреде-лените 27

   
Юлиана Величкова Момчилова Не се допуска  получил 22 т. по-малко от определените 24 т.        

 

Въз основа на получените резултати комисията не класира кандидат за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в дирекция “ Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в отдел „Държавна собственост и документален фонд” в Областна администрация на Софийска.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 Мая Цанова  (П) – главен секретар на Софийска област,