Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ за управлението на енергийната ефективност, съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ за управлението на енергийната ефективност, съгласно чл.

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ стая № 309 (триста и девет) с площ 16,70 (шестнадесет цяло и седемдесет стотни) кв.м., разположен на III етаж на административната сграда, находяща се в гр. София, бул. „Витоша“ № 4, за срок от 3 /три/ години

Прочети повече...