Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ стая № 309 (триста и девет) с площ 16,70 (шестнадесет цяло и седемдесет стотни) кв.м., разположен на III етаж на административната сграда, находяща се в гр. София, бул. „Витоша“ № 4, за срок от 3 /три/ години

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65231.906.282.3.9 с площ от 365 кв. м по действащите КККР на гр. Самоков, община Самоков

Прочети повече...