Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.2817.5804 с площ от 927 кв. м по действащите кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. София, район „Връбница“, ул. „15-та“ №9-а

Прочети повече...

Регистър на имоти – държавна собственост с предоставени права на управление върху същите на Областния управител на Софийска област, на основание чл.18, ал.1 от ЗДС, подлежащи на отдаване под наем/продажба на търг по реда на ЗДС и ППЗДС

Прочети повече...

Списък на кадастралните единици по чл. 83 от ЗГ на гори в земеделски територии, които са придобили характеристика на гора след 01.03.1991г. в ТП „Държавно горско стопанство Самоков“, горскостопански участък „Боровец“

СПИСЪК ГОРИ

Прочети повече...

Справка за върнати и оспорени решения през 2018 г.

Справка за върнати и оспорени решения на ОбС – януари 2018 г Справка за върнати и оспорени решения на ОбС

Прочети повече...