Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в процедура по мобилност за длъжност “ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ”, дирекция Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността в Областна администрация на Софийска област

Прочети повече...

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА МОБИЛНОСТ за длъжността ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ , Дирекция “ Административно- правно обслужване, финанси и управление на собствеността” (с изтекъл срок за изпитване и да отговаря на минималните и специфични изисквания за преминаване на държавна служба в друга администрация)

Прочети повече...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Координация и административен контрол“, при дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

Прочети повече...

Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за Обект „Ж.п. линия София – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман от Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“ на територията на община Ихтиман, Софийска област, подробно описани в Решение № 702 на Министерския съвет от 2020 г.

Обявление за започнала процедура по отчуждаване Решение на Министерски съвет

Прочети повече...

Обявление на МОСВ за изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000166 „Врачански Балкан““ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Обявление „Врачански Балкан“ Карта „Врачански Балкан“ – обща Карта „Врачански Балкан“ – имоти Пълен опис на координатите , орисващи границите

Прочети повече...