Заповед за обявяване на непроведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ кабинет 621 с административен адрес гр. София, бул. „Витоша“ 6

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ “Кафене”, с полезна площ от 25.00 кв.м, находящ се в гр. София, бул. “Витоша” № 8, ет. 5, за срок от 3 /три/ години

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ кабинет № 622 (шестстотин двадесет и две) с площ 14,33 (четиринадесет цяло тридесет и три стотни) кв.м., разположен на VI етаж на административната сграда, находяща се в гр. София, бул. „Витоша“ № 6, за срок от 3 /три/ години

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ кабинет № 621 (шестстотин двадесет и едно) с площ 11,11 (единадесет цяло и единадесет стотни) кв.м., разположен на VI етаж на административната сграда, находяща се в гр. София, бул. „Витоша“ № 6, за срок от 3 /три/ години

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, част от недвижим имот – публична държавна собственост, находяща се на партерния етаж на административната сграда на Областна администрация на Софийска област

Прочети повече...