Отчуждаване на части от имоти – частна собственост за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на съществуващо трасе на път I-8 „Калотина- СОП“ от 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20“

Областният управител на Софийска област, на основание чл.34а, ал.3, изречение последно  от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е

Прочети повече...

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА във връзка с проучване за определяне на изпълнител за изработване на проект за отразяване в действащата кадастрална карта и кадастрални регистри за град София на самостоятелен обект в сграда

Прочети повече...

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА във връзка с проучване за определяне на изпълнител за изготвяне на Техническа експертиза за състоянието на язовир „Огняново“

УТВЪРДИЛ: /п/ ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ Областен управител на Софийска област Областният управител на Софийска, в качеството си на ВЪЗЛОЖИТЕЛ, на

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, „Кафене“

На основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/ и Заповед № Т-2/23.01.2018 г. на

Прочети повече...

Покана за представяне на оферта за изготвяне на междинна оценка и междинен доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие

УТВЪРДИЛ:    /п/ ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ Областен управител на Софийска област Областният управител на Софийска област в качеството си на възложител

Прочети повече...

Покана за представяне на оферта за предоставяне на охранителни услуги

Рег. № 93.00-275/20.12.2017 г. УТВЪРДИЛ: /п/ ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ Областен управител на Софийска област Областният управител на Софийска, в качеството

Прочети повече...

Покана за представяне на оферта за извършване на обезценка на дълготрайни материални активи

УТВЪРДИЛ: /п/ ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ Областен управител на Софийска област Областният управител на Софийска, в качеството си на възложител, на

Прочети повече...

Конкурс за незаета длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в отдел „Държавна собственост и документален фонд ”

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ Гр.София, бул.”Витоша” № 6, Тел.9301808 или 9301828, факс 9883484 На основание чл.14 от НПКДС и

Прочети повече...