Списък на подотделите в земеделските територии, попадащи под разпоредбите на чл. 83 от ЗГ, включващ земеделски земи придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите (ЗГ), установени при инвентаризация на горските територии в района на ТП „Държавно горско стопанство Ихтиман“

DGS-Ixtiman

Прочети повече...

Областна администрация на Софийска област обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт, дирекция „Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността”.

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ гр.София, бул.”Витоша” № 6, тел.9301813 или 9301828, факс 9883484 на основание чл.14 от НПКПМДС

Прочети повече...

ПОКАНА ДО РЕГИСТРИРАНИ НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНИТЕЛИ В РЕГИСТЪРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ КЪМ КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИТЕЖАВАЩИ ПРАВОСПОСОБНОСТ НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ И ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТ ЗА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Покана за оценители

Прочети повече...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Държавна собственост и документален фонд”, при дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Прочети повече...

Окончателни резултати на кандидатите в конкурса за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в отдел „Координация и административен контрол” при Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Прочети повече...

Протокол за резултатите от теста във връзка с провеждането на конкурс за незаета длъжност „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в отдел „Координация и административен контрол” при Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Прочети повече...