Протокол за резултатите от провеждането на конкурс за длъжността младши експерт в отдел „КАК“ при дирекция „АКРРДС“ в областна администрация на Софийска област

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ – МЛ.ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ КАК

Прочети повече...

Покана за представяне на оферта във връзка с определянето на изпълнител за извършване противопожарни дейности на сграда, находяща се на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 6

Покана за представяне на оферта Техническо задание

Прочети повече...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в отдел „Координация и административен контрол”, при дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация на Софийска област

Прочети повече...

Спечелен търг за отдаване под наем на част от имот, публична държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с предназначение „Клуб-ресторант“, гр. София, бул. “Витоша” № 4, е1. 3 от фирма „АЛЬО – АГРО“ ЕООД

Прочети повече...

Ппроцедура за мобилност за длъжността СТАРШИ EКСПЕРТ , Дирекция “ Административно- правно обслужване, финанси и управление на собствеността” (с изтекъл срок за изпитване и да отговаря на минималните и специфични изисквания за преминаване на държавна служба в друга администрация)

Прочети повече...