Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти и части – частна собственост за държавни нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София-Драгоман“ участък Разделен пост Петърч-Драгоман

Прочети повече...

Заповед за обявяване на непроведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ кабинет 621 с административен адрес гр. София, бул. „Витоша“ 6

Прочети повече...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация на Софийска област

Прочети повече...