Официална страница

proekt hramat na rodovata pamet

 

Софийска област

karta2

Туристически пътеводител

Регионален съвет за развитие на Югозападен район

bg map

 

 

 

 

 

logo ee

 

1new

3new

 

logoproekt15072015

 

 

GRAMOTA EDWARD

 

GRAMOTA 222 1

 

 

                               

ВИДОВЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ВИД АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЦЕНА
1. Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ 1. Обикновена услуга (в срок от 7 работни дни) – 10 лв. за всеки имот
2. Бърза услуга (в срок от 3 работни дни) – 15 лв. за всеки имот
2. Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост във връзка с производство по обстоятелствена проверка и заверяване на молба-декларация Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ 1. Обикновена услуга (в срок от 7 работни дни) – 10 лв. за всеки имот
2. Бърза услуга (в срок от 3 работни дни) – 15 лв. за всеки имот
3. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху имот Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ 1. Обикновена услуга (в срок от 7 работни дни) – 15 лв. за всеки имот
2. Бърза услуга (в срок от 3 работни дни) – 22.50 лв. за всеки имот
4. Издаване на удостоверение, че недвижим имот е отписан от актовите книги за държавна собственост Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ 1. Обикновена услуга (в срок от 7 работни дни) – 10 лв.
2. Бърза услуга (в срок от 3 работни дни) – 15 лв.
5. Извършване на справка по регистрите и книгите за публична и частна държавна собственост в архив „Държавна собственост и документален фонд” Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ Освободена от държавна такса
6. Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи, издадени от Областния управител на Софийска област, от интерес на физическите и юридическите лица, от архив „Държавна собственост и документален фонд” Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ Освободена от държавна такса
     
     
9. Предоставяне на достъп до обществена информация Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ

Освободена от държавна такса

10. Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ

Освободена от държавна такса

11. Издаване на разрешение за изменение на подобен устройствен план Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ

Освободена от държавна такса

12. Одобряване на подробен устройствен план Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ

Освободена от държавна такса

13. Приемане от областен експертен съвет по устройство на територията на проекти за устройствени планове, за които областния управител не е одобряващ орган Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ Освободена от държавна такса
14. Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ Освободена от държавна такса
15. Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ Освободена от държавна такса
16. Одобряване на частите на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) и издаване на разрешение за строеж Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ

Таксата се определя по Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители

17. Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ

Таксата се определя по Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители

18. Одобряване на идеен инвестиционен проект Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ

Таксата се определя по Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители

19. Одобряване на технически/работен инвестиционен проект Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ

Таксата се определя по Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители

20. Издаване разрешение за строеж за обект на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обект с регионално значение Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ

Таксата се определя по Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители

21. Одобряване на инвестиционен проект-заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ

Таксата се определя по Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители

22. Заверка на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ

Таксата се определя по Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители

23. Одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от ЗУТ и допълване на издаденото разрешение за строеж Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ Таксата се определя по Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители
24. Регистриране на технически паспорт на строеж Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ Освободена от държавна такса
25. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ

Таксата се определя по Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители

26. Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ

Таксата се определя по Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители

27. Презаверяване на разрешение за строеж Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ

Таксата се определя по Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители

28. Учредяване право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през държавни поземлени имоти Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ Освободена от държавна такса
29. Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти в държавни имоти, стопанисвани от областния управител Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ Освободена от държавна такса
30. Издаване на удостоверение УП-2 Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ Освободена от държавна такса
31. Издаване на удостоверение УП-3 Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ Освободена от държавна такса

 

Търсене

Избор на език

Областен управител

Илиан Тодоров

Ilian Todorov 608

________________________

 

Предстоящи събития

 

 

Времето

Анкета

Би ли Ви улеснило въвеждането на повече електронни услуги в общинските и областната администрации?

Да, много - 85.1%
Отчасти - 6.8%
За мен е без значение - 6.1%