Официална страница

proekt hramat na rodovata pamet

 

Софийска област

karta2

Туристически пътеводител

Регионален съвет за развитие на Югозападен район

bg map

 

 

 

 

 

logo ee

 

1new

3new

 

logoproekt15072015

 

 

GRAMOTA EDWARD

 

GRAMOTA 222 1

 

 

                               

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА РЕМОНТ НА ПОКРИВ

Областният управител на Софийска област в качеството си на възложител на основание чл. 5, ал. 2, т. 8, във връзка с прилагане на чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки и ръководейки се от принципите на публичност, прозрачност и равнопоставеност, с цел насърчаване на свободната конкуренция, отправя настоящата

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

във връзка с определянето на изпълнител за ремонт на покрив на сграда (клуб-ресторант), находяща се на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 4

Вижте пълният текст на ПОКАНАТА

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ДОСТАВКА НА ВОДА

Областният управител на Софийска област в качеството си на възложител на основание чл. 5, ал. 2, т. 8, във връзка с прилагане на чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки и ръководейки се от принципите на публичност, прозрачност и равнопоставеност, с цел насърчаване на свободната конкуренция, отправя настоящата

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

във връзка с извършването на периодични доставки на питейна вода /минерална, трапезна и изворна/ за нуждите на Областна администрация на Софийска област, находяща се на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 6

Вижте пълния текст на ПОКАНАТА

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в брой 75 от 15.09.2017 г. на Държавен вестник е обнародвана Заповед № ОА-230/ 18.08.2017 г. наОбластния управител на Софийска област:

На основание чл. 32, ал. 1 от Закон за администрацията, § 4к, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ), чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка сПротокол от 21.12.2016 г.за приемане на планове на новообразуваните имоти на земите по § 4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ от комисия, назначена със Заповед № ОА-321/14.12.2016 г. на Областния управител на Софийска област, Протокол от 12.04.2017 г. за разглеждане на постъпили писмени искания и възражения по приетия план на новообразуваните имоти и документацията към него на комисията, назначена със заповед № ОА-79/ 06.04.2017 г. на Областния управител на Софийска област и Протокол от 27.07.2017 г., с който се констатира, че са нанесени корекции по уважените възражение и са отстранени констатираните несъответствия и грешки в окончателния вариант на плана на новообразуваните имоти на комисията, назначена със заповед № ОА-199/21.07.2017 г. на Областния управител на Софийска област

О Д О Б Р Я В А М:

План на новообразуваните имоти на земи по § 4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ на местност Караджова махала в землището на село Мухово, община Ихтиман, Софийска област.

Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават в 14-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник” чрез Областния управител на Софийска област пред Административен съд – София област.

ИЛИАН ТОДОРОВ
Областен управител
на Софийска област

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

Областният управител на Софийска, в качеството си на възложител, на основание чл. 5, ал. 2, т. 8, във връзка с прилагане на чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки и ръководейки се от принципите на публичност, прозрачност и равнопоставеност, с цел насърчаване на свободната конкуренция отправя настоящата

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

във връзка с определянето на изпълнител за ремонт на покрив на сграда (клуб-ресторант), находяща се на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 4

Вижте пълния текст на ПОКАНАТА

До г-н Петьо Божилов и г-н Владо Божилов

ОБЯВЛЕНИЕ

ОТ

ИЛИАН ТОДОРОВ – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Днес 16.08.2017 г., на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, поради върнато писмо изпратено до г-н Петьо Славчев Божилов и г-н Владо Славчев Божилов с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Лавеле“ №11, ет. 4, ап. 12, по повод постъпило в Областната администрация на Софийска област заявление с вх. рег. №94.П-21/09.12.2017 г. за закупуване на имот – частна държавна собственост,

С Ъ О Б Щ А В А М:

           

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДА БОЖИЛОВИ,

В Областната администрация на Софийска област са постъпили Ваше заявления с вх. рег. №94.П-40/09.12.2016 г. и вх. рег. №94.П-40/09.01.2017 г. за закупуване на УПИ III-348, находящ се в кв. 34 по действащия регулационен план на в. з. „Побит камък“, община Елин Пелин, Софийска област, за който е съставен акт за частна държавна собственост №5209/25.01.2017 г., утвърден от Областния управител на Софийска област, с предоставени права за управление върху имота на Областния управител на Софийска област.

С писма с изх. рег. №94.П-40/19.12.2016 г. и изх. рег. №94.П-40/16/03.07.2017 г. на Областната администрация на Софийска област е изискано да представите удостоверение за законност на построената върху гореописания имот сграда, което до настоящия момент не е представено по преписката.

Предвид гореизложеното и с оглед последващо процедиране на преписката е необходимо в 7 /седем/ дневен срок от получаване на настоящото писмо да представите изисканото удостоверение.

Уведомявам Ви, че при непредставяне на същото, преписка с вх. рег. №94.П-40/09.12.2016 г. ще се счита за приключена и в случай, че желаете да закупите УПИ III-348, находящ се в кв. 34 по действащия регулационен план на в. з. „Побит камък“, община Елин Пелин, Софийска област, следва да подадете ново искане до Областния управител на Софийска област, окомплектовано с удостоверение за законност на построената върху процесния имот сграда.

С уважение,

ИЛИАН ТОДОРОВ

Областен управител
на Софийска област
    

До г-н Атанас Марков

ОБЯВЛЕНИЕ

ОТ

ИЛИАН ТОДОРОВ – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Днес 16.08.2017 г., на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, поради върнато писмо изпратено г-н Атанас Иванов Марков, чрез пълномощник г-жа Йорданка Цветкова Македонска, с адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. „Люлин”, бл. 210, вх. Е, ет. 5, ап. 94, по повод постъпило в Областната администрация на Софийска област заявление с вх. рег. №94.А-39/17.11.2016 г. за закупуване на имот – частна държавна собственост,

С Ъ О Б Щ А В А М:

           

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРКОВ,

В Областната администрация на Софийска област е постъпило Ваше заявление с вх. рег. №94.А-39/17.11.2016 г., чрез пълномощник г-жа Йорданка Цветкова Македонска за закупуване на поземлен имот с идентификатор 48324.200.1136 с площ от 881 кв. м по действащите кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мирково, община Мирково, Софийска област, представляващ УПИ ХIV-1136, находящ се в кв. 31 по действащия регулационен план на с. Мирково, за който е съставен акт за частна държавна собственост №5241/09.05.2017 г., утвърден от Областния управител на Софийска област, с предоставени права за управление върху имота на Областния управител на Софийска област.

С писма с изх. рег. №94.А-39/01.02.2017 г. и изх. рег. №94.А-39/09.05.2017 г. на Областната администрация на Софийска област е изискано да представите удостоверение за законност на построената върху процесния имот сграда, издадено от общинска администрация Мирково, което да настоящия момент не е представено по преписката.

Предвид гореизложеното е необходимо в 7 /седем/ дневен срок от получаване на настоящото писмо да представите гореописаното удостоверение, като в случай, че същото не бъде предоставено в указания по-горе срок, преписка с вх. рег. №94.А-39/17.11.2016 г. ще се счита за приключена.

Вслучай, че желаете да закупите поземлен имот с идентификатор 48324.200.1136 с площ от 881 кв. м по действащите кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мирково, община Мирково, Софийска област, следва да подадете ново искане до Областния управител на Софийска област, окомплектовано с удостоверение за законност на построената върху процесния имот сграда.

С уважение,

ИЛИАН ТОДОРОВ

Областен управител
на Софийска област

Заповед на Областния управител

Във връзка с настъпването на пожароопасния сезон, на територията на Софийска област се въвеждат превантивни мерки за предотвратяване на възможните опасности.

С тях може да се запознаете в настоящата Заповед № ОА-65

Покана до НПО на територията на Софийска област

от

Структура за управление на програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария към Министерството на здравеопазването

Съгласно Рамково споразумение между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Република България и Потвърждение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, стартира процедура за подбор на неправителствени организации (НПО).

С оглед на изпълнението на дейности по новата Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“ (ПУНПТ), с период на действие 01 октомври 2015 г. - 30 септември 2018 г., е необходимо да бъде избрано чрез конкурс НПО на територията на Софийска област.

Приложение № 1 – Покана за участие в изпълнението на Програма ПУНПТ

Приложение № 2 – Процедура за подбор на Неправителствени организации

Приложение № 3 – Основни параметри за работа по Програмата

Приложение № 4 – Условия и ред за кандидатстване

Приложение № 5 – Критерии за подбор на неправителствени организации

Приложение № 6 – Формуляр за заявяване на интерес от неправителствени организации

Приложение № 7 – Резюме на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“

График за съвместно уточняване на границите на земеделските земи, разположени на територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за територията на Софийска област

График-Божурище

ДВ 84-25.10.2016

Областна транспортна схема на Софийска област, за общините Антон, Златица, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч

Заповед № ТР-27/07.12.2016 г.

Обявление за промяна на Решение за отчуждение на имоти в Софийска област

Областния управител на Софийска област, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост обявява, че с Решение № 958 от 14 ноември 2016 г. е изменено Решение № 55 на Министерския съвет от 2016 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20, намиращи се на територията на община Драгоман, община Сливница и община Божурище, Софийска област.

Причината за изменението са допуснати очевидни несъответствия в административния акт, изразяващи се в неправилно посочване на действителните собственици, респ. правоимащите лица на част от принудително отчуждените имоти – частна собственост.

ПОКАНА ДО РЕГИСТРИРАНИ НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНИТЕЛИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 35, чл. 37 и чл. 41 от Вътрешни правила при управление и разпореждане на имоти и вещи държавна собственост и във връзка с допълнение на „СПИСЪК НА ОЦЕНИТЕЛИТЕ”, утвърден със заповед №ОА-139/19.03.2015 г., допълнен със заповеди №ОА-306/27.07.2015 г. и №ОА-104/12.04.2016 г. на Областния управител Софийска област, Областна администрация на Софийска област отправя настоящата покана за заявления - оферти от независими оценители за изготвяне на оценки за недвижими имоти държавна собственост /земя и сгради/.

Предвид изложеното по-горе и при проявен интерес от Ваша страна, най-учтиво Ви моля да отправите Вашите писмени оферти за прогнозен размер на услугата в деловодството на Областната администрация на Софийска област, като приложите и получените от Вас сертификати за придобита правоспособност на независим оценител, съгласно Закона за независимите оценители.

За недвижимите имоти държавна собственост, предоставени за разпореждане и управление на Областния управител на Софийска област, можете да се информирате на интернет страницатана администрацията: www.sofoblast.government.bg.

За допълнителна информация и въпроси моля да се обръщате към г-жа Дарина Камбурова – Директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация на Софийска област /телефон за контакти 02 9301 831/.

С уважение,                   

РОСИЦА ИВАНОВА
Областен управител
на Софийска област

Търсене

Избор на език

Областен управител

Илиан Тодоров

Ilian Todorov 608

________________________

 

Предстоящи събития

 

 

Времето

Анкета

Би ли Ви улеснило въвеждането на повече електронни услуги в общинските и областната администрации?

Да, много - 85.1%
Отчасти - 6.8%
За мен е без значение - 6.1%