Официална страница

proekt hramat na rodovata pamet

 

Софийска област

karta2

Туристически пътеводител

Регионален съвет за развитие на Югозападен район

bg map

 

 

 

 

 

logo ee

 

1new

3new

 

logoproekt15072015

 

 

GRAMOTA EDWARD

 

GRAMOTA 222 1

 

 

                               

До г-жа Ася Константинова

 ОБЯВЛЕНИЕ

ОТ

ИЛИАН ТОДОРОВ - ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

            Днес 26.06.2017 г., на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, поради върнато, непотърсено писмоизпратено до Ася Спасова Константинова, по повод постъпило в Областната администрация на Софийска област заявление с вх. № 94.А-16/14.06.2016 г., относно издаване на удостоверение за наличие или липса на Акт за държавна собственост (правно основание чл. 82а от Закона за държавната собственост)

СЪОБЩАВАМ:

    УВАЖАЕМА Г-ЖО КОНСТАНТИНОВА,

            В Областната администрация на Софийска област е постъпило Ваше заявление с вх. № 94.А-16/14.06.2016 г. за извършване на административна услуга - издаване на удостоверение за наличие или липса на Акт за държавна собственост (правно основание чл. 82а от Закона за държавната собственост) за недвижими имоти, находящи се в с. Свидня, община Своге, Софийска област: пл. №348 и УПИ VІІ-348, VІІІ-348, ІХ-346 и Х-348 , квартал 23 по подробния устройствен план на с. Свидня, община Своге.

            С писма изх. № 94.А-16 от 17.06.2016 год., от 03.08.2016 год., от 01.11.2016 год., от 21.03.2017 год. и от 05.05.2017 год. на Областна администрация на Софийска област, е изискано да представите:

  1. Актуална и оригинална скица на имота (имотите);
  2. Документ за извършено плащане за услугата – за всеки от посочените в заявлението урегулирани поземлени имоти, се заплаща такса в зависимост от вида на услугата (експресна, обикновена или бърза),

които до настоящия момент не са представени в Областната администрация на Софийска област.

            Във връзка с гореизложеното, с цел решаване на преписката е необходимо в 3 /три/-дневен срок от получаване на настоящото писмо да представите гореописаните документи, като в случай на непредставяне на същите, на основание чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс преписката ще бъде прекратена и архивирана.

ИЛИАН ТОДОРОВ                          

Областен управител
на Софийска област

Списък на имотите, придобили характеристики на гора

На основание чл. 83 от Закона за горите, Изпълнителна агенция по горите съобщава, че е изготвен списък с имотите, придобили характеристики на гора от „КАВЕКО инженеринг” ООД при инвентаризация на горските територии в района на ТП „Държавно ловно стопанство Витиня”.

В 6-месечен срок от съобщаването на списъка е необходимо собствениците на изброените имоти да подадат декларация до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, ако желаят да ползват имота си като земеделска територия.

Списък на имотите, придобили характеристики на гора

IMOTI GORA111

 

Търсене

Избор на език

Областен управител

Илиан Тодоров

Ilian Todorov 608

________________________

 

Предстоящи събития

 

 

Времето

Анкета

Би ли Ви улеснило въвеждането на повече електронни услуги в общинските и областната администрации?

Да, много - 85.1%
Отчасти - 6.8%
За мен е без значение - 6.1%