Официална страница

proekt hramat na rodovata pamet

 

Софийска област

karta2

Туристически пътеводител

Регионален съвет за развитие на Югозападен район

bg map

 

 

 

 

 

logo ee

 

1new

3new

 

logoproekt15072015

 

 

GRAMOTA EDWARD

 

GRAMOTA 222 1

 

 

                               

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БЮЛЕТИНИ, ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ЗА ВТОРИ ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТОВЕ

29.10.2015 г., печатница „Демакс” АД, район Кремиковци, квартал „Ботунец”, база „Металснаб” (зад Митница Кремиковци)

10.00 часа:

1. Община Ботевград  - 180 кг;

2. Община Елин Пелин – 150 кг;

3. Община Горна Малина – 40 кг;

4. Община Костенец – 75 кг.

11,00 часа:

5. Община Драгоман – 30 кг;

6. Община Божурище – 35 кг;

7. Община Годеч – 25 кг;

8. Община Костинброд - 10 кг.

12.00 часа:

9. Община Златица – 25 кг;

10. Община Копривщица - 10 кг.;

11. Община Своге - 110 кг.;

13.00 часа:

12. Община Правец - 5 кг.;

13. Община Етрополе - 60 кг.;

14. Община Ихтиман – 15 кг;

15. Община Самоков – 25 кг.

График за получаване на бюлетини, изборни книжа и материали за изборите за общински съветници и кметове, и национален референдум

20.10.2015 г., печатница „Демакс” АД, район Кремиковци, квартал „Ботунец”, база „Металснаб” (зад Митница Кремиковци)

09.00 часа:

1. Община Ботевград  - 750 кг. – 2 палети;

2. Община Елин Пелин – 340 кг. – 1 палет;

3. Община Горна Малина – 90 кг. - 1 палет;

4. Община Долна баня – 40 кг. – 4 кашона;

5. Община Костенец – 200 кг. – 1 палет.

11,00 часа:

6. Община Драгоман - 60 кг. - 9 кашона;

7. Община Сливница -100 кг. -1 палет;

8. Община Божурище - 100 кг. - 1 палет;

9. Община Годеч - 70 кг. - 10 кашона;

10. Община Костинброд - 330 кг. - 1 палет.

13.00 часа:

11. Община Антон -15 кг. - 2 кашона;

12. Община Златица - 80 кг. -11 кашона;

13. Община Копривщица - 40 кг. - 4 кашона;

14. Община Пирдоп -100 кг. - 1 палет;

15. Община Чавдар -15 кг. - 2 кашона;

16. Община Челопеч -15 кг. - 2 кашона;

17. Община Мирково - 25 кг. - 4 кашона.

15.00 часа:

18. Община Правец - 90 кг. -1 палет;

19. Община Етрополе -150 кг. -1 палет;

20. Община Своге - 500 кг. - 2 палети;

21. Община Ихтиман - 350 кг. - 1 палет;

22. Община Самоков - 800 кг. - 2 палети.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

национален Референдум

за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите

На 25 октомври 2015 г. ще се проведе национален референдум за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите. Гражданите на Република България ще гласуват с да или сне в отговор на следния

ВЪПРОС:

 
 

Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?

 МОТИВИ:

Референдумът е форма на пряка демокрация, чрез която българският народ като суверен трябва да се произнесе по такъв важен въпрос, какъвто е възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите.

Електронното дистанционно гласуване ще допълни традиционния метод на гласуване. Много повече български граждани,живеещи зад граница, както и много граждани в страната ще могат по-лесно да упражнят конституционното си право да участват в избори и референдуми и да бъдат политически представени. Ще се осигури достъп до механизмите и начините за гласуване по електронен път, включително за избирателите със специфични физически потребности.

Дистанционното гласуване по електронен път ще позволи обобщаването на резултатите и изпращането им в електронен вид веднага след приключване на гласуването. При този вид гласуване броят на недействителните бюлетини значително ще се намали.

Дистанционното електронно гласуване се осъществява само по волята на отделния гласоподавател и не се контролира физически от представители на държавните органи. Няма необходимост от това да се отиде до предварително определена секционна избирателна комисия – гласуването може да стане от персонален компютър или телефон.

Важно е да се осигури възможност на гражданите да направят своя информиран избор, да бъдат улеснени, гласувайки на референдума, като по този начин ще се докаже, че обществото има основна роля в изграждането на демократична България.

Всеки гражданин има право да получи информация за различните позиции по въпроса на референдума. Областните управители, кметовете и техните администрации трябва активно да съдействат за получаването и разпространяването на информация, свързана с произвеждането на референдума, така че тя да достигне до всеки гражданин, било чрез информационни табла или чрез интернет страниците на съответните администрации.

Предложеният референдум съответства на изискванията на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и на Конституцията на Република България.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ ПО ВЪПРОСА НА РЕФЕРЕНДУМА:

Какво означава гласуване с „ДА“:

Вотът с „ДА“ означава, че гласуващият подкрепя възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите.

Какво означава гласуване с „НЕ“:

Вотът с „НЕ“ означава, че гласуващият не подкрепя възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите.

ВРЕМЕ, МЯСТО И РЕД ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА:

Време за произвеждане на референдума:

 • В изпълнение на чл. 14 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Президентът на Република България определи дата за произвеждане на референдума: 25 октомври 2015г. (неделя). Референдумът ще се проведе заедно с изборите за общински съветници и кметове.
  • Денят за гласуване в страната започва в 6,00 ч. и приключва в 19,00 ч.
 • Денят за гласуване на националния референдум извън страната започва в 6,00 ч. местно време и приключва в 19,00 ч. местно време.
 • Когато в 19,00 ч. пред помещението за гласуване има негласували гласоподаватели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност.
 • Негласувалите гласоподаватели предават документите си за самоличност на комисията. Тези гласоподаватели се допускат до гласуване след 19,00 ч., но не по-късно от 20,00 ч. местно време.

Място за произвеждане на референдума:

 • Гласуването на територията на страната се провежда в избирателните секции, в които ще се гласува за общински съветници и кметове.
 • Гласуването извън страната се провежда в секции, образувани в изпълнение на Изборния кодекс от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България при спазване на законодателството на съответната държава.

Ред за произвеждане на референдума:

 • Право да гласуват на национален референдум имат гражданите на Република България с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на страната към деня на насрочване на референдума – 10 август 2015 г.
 • Гласуването се провежда по актуализирани списъци от изборите за народни представители през 2014 г.
 • При произвеждането на националния референдум на гласоподавател, който е включен в избирателните списъци за национален референдум и за общински съветници и кметове в различни населени места и не може с искане за гласуване по настоящ адрес да гласува на референдума и изборите в едно и също населено място, може да поиска да му бъде издадено Удостоверение за гласуване на определено място. Удостоверенията се издават от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник по постоянния адрес на гласоподавателя, където е включен в избирателния списък за гласуване на националния референдум, не по-късно от 14 дни преди деня на референдума. В удостоверението се посочва населеното място, за което то се издава.
 • Гласуването се извършва с отделни бели бюлетини. Бюлетината съдържа въпроса за провеждане на референдума „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?“ и двата възможни отговора – "Да" и "Не", изписани с еднакъв, едър шрифт.
 • Всеки гласоподавател гласува, като върху бюлетината отбелязва със знак "Х" или "V" избрания от него отговор "Да" или "Не", поставя бюлетината в плик, пуска плика в избирателната урна и полага подпис в списъка.

График за получаване на избирателни списъци от общините на територията на Софийска област

График за получаване на изборни материали за произвеждане на избори за общински съветници и кметове и Национален референдум

10.09.2015 г., Областна администрация на Софийска област, ет. 5, стая 517-518

ОБЩИНА ЧАС
БОЖУРИЩЕ 09.30 ч.
2. КОСТИНБРОД 09.40 ч.
3. СЛИВНИЦА 09.50 ч.
4. ДРАГОМАН 10.00 ч.
5. ГОДЕЧ 10.10 ч.
6. ГОРНА МАЛИНА 10.20 ч.
7. ЕЛИН ПЕЛИН 10.30 ч.
8. ДОЛНА БАНЯ 10.40 ч.
9. ИХТИМАН 10.50 ч.
10. КОСТЕНЕЦ            11.00 ч.
11. КОПРИВЩИЦА 11.10 ч.
12. ЗЛАТИЦА 11.20 ч.
13. АНТОН 11.30 ч.
14. МИРКОВО 11.40 ч.
15. ПИРДОП 11.50 ч.
16. ЧАВДАР 12.00 ч.
17. ЧЕЛОПЕЧ 12.10 ч.
18. ЕТРОПОЛЕ 12.20 ч.
19. БОТЕВГРАД 12.30 ч.
20. ПРАВЕЦ 12.40 ч.
21. СВОГЕ 12.50 ч
22. САМОКОВ 13.00 ч.

Населени места на територията на СО, в които ще бъдат проведени избори за кмет на кметство

Живи лица с постоянен адрес в
област община населено място брой лица
код име код име код име
23 СОФИЙСКА 06 БОЖУРИЩЕ 18174 С.ГУРМАЗОВО 295
23 СОФИЙСКА 06 БОЖУРИЩЕ 57100 С.ПОЖАРЕВО 194
23 СОФИЙСКА 06 БОЖУРИЩЕ 58606 С.ПРОЛЕША 492
23 СОФИЙСКА 06 БОЖУРИЩЕ 77246 С.ХЕРАКОВО 428
23 СОФИЙСКА 06 БОЖУРИЩЕ 77400 С.ХРАБЪРСКО 455
23 СОФИЙСКА 07 БОТЕВГРАД 12283 С.ВРАЧЕШ 3527
23 СОФИЙСКА 07 БОТЕВГРАД 18143 С.ГУРКОВО 195
23 СОФИЙСКА 07 БОТЕВГРАД 43904 С.ЛИТАКОВО 1841
23 СОФИЙСКА 07 БОТЕВГРАД 51946 С.НОВАЧЕНЕ 1244
23 СОФИЙСКА 07 БОТЕВГРАД 61594 С.РАДОТИНА 118
23 СОФИЙСКА 07 БОТЕВГРАД 66860 С.СКРАВЕНА 1718
23 СОФИЙСКА 07 БОТЕВГРАД 73256 С.ТРУДОВЕЦ 3141
23 СОФИЙСКА 09 ГОДЕЧ 14903 С.ГИНЦИ 173
23 СОФИЙСКА 09 ГОДЕЧ 83466 С.ШУМА 133
23 СОФИЙСКА 10 ГОРНА МАЛИНА 00549 С.АПРИЛОВО 988
23 СОФИЙСКА 10 ГОРНА МАЛИНА 02258 С.БАЙЛОВО 250
23 СОФИЙСКА 10 ГОРНА МАЛИНА 03705 С.БЕЛОПОПЦИ 550
23 СОФИЙСКА 10 ГОРНА МАЛИНА 14338 С.ГАЙТАНЕВО 143
23 СОФИЙСКА 10 ГОРНА МАЛИНА 16794 С.ГОРНО КАМАРЦИ 215
23 СОФИЙСКА 10 ГОРНА МАЛИНА 22174 С.ДОЛНА МАЛИНА 306
23 СОФИЙСКА 10 ГОРНА МАЛИНА 22647 С.ДОЛНО КАМАРЦИ 385
23 СОФИЙСКА 10 ГОРНА МАЛИНА 46231 С.МАКОЦЕВО 151
23 СОФИЙСКА 10 ГОРНА МАЛИНА 51281 С.НЕГУШЕВО 135
23 СОФИЙСКА 10 ГОРНА МАЛИНА 54287 С.ОСОИЦА 172
23 СОФИЙСКА 10 ГОРНА МАЛИНА 65419 С.САРАНЦИ 225
23 СОФИЙСКА 10 ГОРНА МАЛИНА 70127 С.СТЪРГЕЛ 236
23 СОФИЙСКА 10 ГОРНА МАЛИНА 80282 С.ЧЕКАНЧЕВО 259
23 СОФИЙСКА 16 ДРАГОМАН 14034 С.ГАБЕР 507
23 СОФИЙСКА 16 ДРАГОМАН 15518 С.ГОЛЕМО МАЛОВО 114
23 СОФИЙСКА 16 ДРАГОМАН 35479 С.КАЛОТИНА 235
23 СОФИЙСКА 16 ДРАГОМАН 78255 С.ЦАЦАРОВЦИ 108
23 СОФИЙСКА 17 ЕЛИН ПЕЛИН 14074 С.ГАБРА 929
23 СОФИЙСКА 17 ЕЛИН ПЕЛИН 15432 С.ГОЛЕМА РАКОВИЦА 287
23 СОФИЙСКА 17 ЕЛИН ПЕЛИН 17885 С.ГРИГОРЕВО 400
23 СОФИЙСКА 17 ЕЛИН ПЕЛИН 18490 С.ЕЛИН ПЕЛИН (ГАРА ЕЛИН П 3583
23 СОФИЙСКА 17 ЕЛИН ПЕЛИН 21779 С.ДОГАНОВО 752
23 СОФИЙСКА 17 ЕЛИН ПЕЛИН 34120 С.ЕЛЕШНИЦА 344
23 СОФИЙСКА 17 ЕЛИН ПЕЛИН 43445 С.ЛЕСНОВО 1674
23 СОФИЙСКА 17 ЕЛИН ПЕЛИН 49388 С.МУСАЧЕВО 1023
23 СОФИЙСКА 17 ЕЛИН ПЕЛИН 52012 С.НОВИ ХАН 2348
23 СОФИЙСКА 17 ЕЛИН ПЕЛИН 53343 С.ОГНЯНОВО 106
23 СОФИЙСКА 17 ЕЛИН ПЕЛИН 56006 С.ПЕТКОВО 665
23 СОФИЙСКА 17 ЕЛИН ПЕЛИН 61248 С.РАВНО ПОЛЕ 1260
23 СОФИЙСКА 17 ЕЛИН ПЕЛИН 69448 С.СТОЛНИК 704
23 СОФИЙСКА 17 ЕЛИН ПЕЛИН 81760 С.ЧУРЕК 206
23 СОФИЙСКА 18 ЕТРОПОЛЕ 06608 С.БРУСЕН 152
23 СОФИЙСКА 18 ЕТРОПОЛЕ 44313 С.ЛОПЯН 338
23 СОФИЙСКА 18 ЕТРОПОЛЕ 44389 С.ЛЪГА 178
23 СОФИЙСКА 18 ЕТРОПОЛЕ 49641 С.МАЛКИ ИСКЪР 361
23 СОФИЙСКА 18 ЕТРОПОЛЕ 62582 С.РИБАРИЦА 181
23 СОФИЙСКА 18 ЕТРОПОЛЕ 87391 С.ЯМНА 170
23 СОФИЙСКА 20 ИХТИМАН 04830 С.СТАМБОЛОВО 498
23 СОФИЙСКА 20 ИХТИМАН 10029 С.ВАКАРЕЛ 1837
23 СОФИЙСКА 20 ИХТИМАН 10690 С.ВЕРИНСКО 244
23 СОФИЙСКА 20 ИХТИМАН 29338 С.ЖИВКОВО 535
23 СОФИЙСКА 20 ИХТИМАН 48369 С.МИРОВО 195
23 СОФИЙСКА 20 ИХТИМАН 57443 С.ПОЛЯНЦИ 156
23 СОФИЙСКА 20 ИХТИМАН 81253 С.ЧЕРНЬОВО 243
23 СОФИЙСКА 25 КОСТЕНЕЦ 18561 С.ГОРНА ВАСИЛИЦА 226
23 СОФИЙСКА 25 КОСТЕНЕЦ 38916 С.КОСТЕНЕЦ 3759
23 СОФИЙСКА 25 КОСТЕНЕЦ 50245 ГР.МОМИН ПРОХОД 1687
23 СОФИЙСКА 25 КОСТЕНЕЦ 58863 С.ПЧЕЛИН 258
23 СОФИЙСКА 26 КОСТИНБРОД 03191 С.БЕЗДЕН 169
23 СОФИЙСКА 26 КОСТИНБРОД 07171 С.БУЧИН ПРОХОД 109
23 СОФИЙСКА 26 КОСТИНБРОД 15984 С.ГОЛЯНОВЦИ 443
23 СОФИЙСКА 26 КОСТИНБРОД 17449 С.ГРАДЕЦ 230
23 СОФИЙСКА 26 КОСТИНБРОД 23296 С.ДРАГОВИЩИЦА 926
23 СОФИЙСКА 26 КОСТИНБРОД 53607 С.ОПИЦВЕТ 299
23 СОФИЙСКА 26 КОСТИНБРОД 56215 С.ПЕТЪРЧ 1958
23 СОФИЙСКА 26 КОСТИНБРОД 81356 С.ЧИБАОВЦИ 183
23 СОФИЙСКА 34 ПРАВЕЦ 11020 С.ВИДРАРЕ 347
23 СОФИЙСКА 34 ПРАВЕЦ 20897 С.ДЖУРОВО 1089
23 СОФИЙСКА 34 ПРАВЕЦ 35585 С.КАЛУГЕРОВО 118
23 СОФИЙСКА 34 ПРАВЕЦ 46961 С.МАНАСЕЛСКА РЕКА 128
23 СОФИЙСКА 34 ПРАВЕЦ 54170 С.ОСИКОВИЦА 490
23 СОФИЙСКА 34 ПРАВЕЦ 54211 С.ОСИКОВСКА ЛАКАВИЦА 340
23 СОФИЙСКА 34 ПРАВЕЦ 61189 С.РАВНИЩЕ 178
23 СОФИЙСКА 34 ПРАВЕЦ 61807 С.РАЗЛИВ 598
23 СОФИЙСКА 39 САМОКОВ 00391 С.АЛИНО 169
23 СОФИЙСКА 39 САМОКОВ 03441 С.БЕЛИ ИСКЪР 586
23 СОФИЙСКА 39 САМОКОВ 03767 С.БЕЛЧИН 279
23 СОФИЙСКА 39 САМОКОВ 15285 С.ГОВЕДАРЦИ 1245
23 СОФИЙСКА 39 САМОКОВ 16599 С.ГОРНИ ОКОЛ 136
23 СОФИЙСКА 39 САМОКОВ 18201 С.ГУЦАЛ 107
23 СОФИЙСКА 39 САМОКОВ 23039 С.ДОСПЕЙ 599
23 СОФИЙСКА 39 САМОКОВ 23491 С.ДРАГУШИНОВО 611
23 СОФИЙСКА 39 САМОКОВ 31228 С.ЗЛОКУЧЕНЕ 241
23 СОФИЙСКА 39 САМОКОВ 37294 С.КЛИСУРА 177
23 СОФИЙСКА 39 САМОКОВ 37527 С.КОВАЧЕВЦИ 412
23 СОФИЙСКА 39 САМОКОВ 46067 С.МАДЖАРЕ 262
23 СОФИЙСКА 39 САМОКОВ 46276 С.МАЛА ЦЪРКВА 410
23 СОФИЙСКА 39 САМОКОВ 47264 С.МАРИЦА 706
23 СОФИЙСКА 39 САМОКОВ 57697 С.ПОПОВЯНЕ 191
23 СОФИЙСКА 39 САМОКОВ 58548 С.ПРОДАНОВЦИ 492
23 СОФИЙСКА 39 САМОКОВ 61604 С.РАДУИЛ 1067
23 СОФИЙСКА 39 САМОКОВ 61922 С.РАЙОВО 660
23 СОФИЙСКА 39 САМОКОВ 62486 С.РЕЛЬОВО 176
23 СОФИЙСКА 39 САМОКОВ 83243 С.ШИПОЧАНЕ 131
23 СОФИЙСКА 39 САМОКОВ 83291 С.ШИРОКИ ДОЛ 912
23 СОФИЙСКА 39 САМОКОВ 87552 С.ЯРЛОВО 268
23 СОФИЙСКА 43 СВОГЕ 06272 С.БРЕЗЕ 176
23 СОФИЙСКА 43 СВОГЕ 11510 С.ВЛАДО ТРИЧКОВ 1200
23 СОФИЙСКА 43 СВОГЕ 14194 С.ГАБРОВНИЦА 223
23 СОФИЙСКА 43 СВОГЕ 14461 С.БОВ (ГАРА БОВ) 1018
23 СОФИЙСКА 43 СВОГЕ 14475 С.ЛАКАТНИК(ГАРА ЛАКАТНИК) 1246
23 СОФИЙСКА 43 СВОГЕ 23798 С.ДРУЖЕВО 183
23 СОФИЙСКА 43 СВОГЕ 29163 С.ЖЕЛЕН 193
23 СОФИЙСКА 43 СВОГЕ 30350 С.ЗАСЕЛЕ 118
23 СОФИЙСКА 43 СВОГЕ 30847 С.ЗИМЕВИЦА 210
23 СОФИЙСКА 43 СВОГЕ 32843 С.ИСКРЕЦ 1859
23 СОФИЙСКА 43 СВОГЕ 43092 С.ЛАКАТНИК 106
23 СОФИЙСКА 43 СВОГЕ 44330 С.ЛУКОВО 269
23 СОФИЙСКА 43 СВОГЕ 48129 С.МИЛАНОВО 435
23 СОФИЙСКА 43 СВОГЕ 54122 С.ОСЕНОВЛАГ 265
23 СОФИЙСКА 43 СВОГЕ 62387 С.РЕБРОВО 853
23 СОФИЙСКА 43 СВОГЕ 65663 С.СВИДНЯ 926
23 СОФИЙСКА 43 СВОГЕ 72655 С.ТОМПСЪН 821
23 СОФИЙСКА 43 СВОГЕ 78481 С.ЦЕРОВО 1544
23 СОФИЙСКА 45 СЛИВНИЦА 00223 С.АЛДОМИРОВЦИ 1289
23 СОФИЙСКА 47 ЗЛАТИЦА 36484 С.КАРЛИЕВО 194
23 СОФИЙСКА 47 ЗЛАТИЦА 56137 С.ПЕТРИЧ 219
23 СОФИЙСКА 47 ЗЛАТИЦА 78669 С.ЦЪРКВИЩЕ 280
23 СОФИЙСКА 55 ПИРДОП 24164 С.ДУШАНЦИ 776
23 СОФИЙСКА 56 МИРКОВО 07051 С.БУНОВО 262
23 СОФИЙСКА 56 МИРКОВО 48324 С.МИРКОВО 1582
23 СОФИЙСКА 56 МИРКОВО 67636 С.СМОЛСКО 229

Търсене

Избор на език

Областен управител

Илиан Тодоров

Ilian Todorov 608

________________________

 

Предстоящи събития

 

 

Времето

Анкета

Би ли Ви улеснило въвеждането на повече електронни услуги в общинските и областната администрации?

Да, много - 85.1%
Отчасти - 6.8%
За мен е без значение - 6.1%