Обяви

 Списък на имотите по землища на населените места, съгласно разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите и изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.pdf button

 

 

 

З А П О В Е Д

      № ЗУТ- 3/31.03.2015 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 124а, ал. 3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с постъпило заявление с вх. № 04.10-25/27.11.2014 г. от Министерство на отбраната и следните приложени документи:

  Становище изх. № 33-НН-1233/20.11.2014 г. на Министерство на културата;

  Становище изх. № ОВОС-1151/19.08.2011 г. на Министерство на околната среда и водите;

  Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 02770001/21.11.2011 г., издадено от Министерство на околната среда и водите;

  Препис – извлечение от Решение № 430 на Общински съвет Мирково, по Протокол № XLIX/11.08.2011 г.;

Разрешение за специално ползване на пътищата чрез прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя № 219/06.04.2011 г. на Агенция „Пътна инфраструктура;

  Писмо изх. № 1404/02.08.2011 г. на „Елаците мед” АД;

  Заповед изх. № 263/18.10.2011 г. на кмета на община Горна Малина за разрешаване ползването на общински път;

  Съгласувателно писмо изх. №  3223/12.10.2009 г. на „Мобилтел” София ЕАД;

  Съгласувателно писмо изх. № 300-4740/19.10.2009 г. на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД;

  Съгласувателно писмо изх. № ТО-298/03.11.2009 г. на „В и К” ЕООД – София;

  Задание за изработване на проект за подробен устройствен план за оптична кабелна линия „18-19”.

Решение по т. 3 от Протокол № 7/17.12.2014 г. на заседание на Областния експертен съвет по устройство на територията на Софийска област и допълнително представени с писмо вх. №  04.10-25/2014/23.03.2015 г.

  Съгласувателно становище от кмета на община Горна Малина;

  Съгласувателно становище от кмета на община Мирково;

  Решение № ИАГ-10395/20.03.2015 г. на Изпълнителна агенция по горите;

ОДОБРЯВАМ:

представеното задание за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия „18-19” с обхват

РАЗРЕШАВАМ:

изработването Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия” „18-19” в обхват:

ПИ № 000337, 000339, 000356 в землището на с. Макоцево, община Горна Малина;

ПИ № 000018, 000502, 000603, 000503, 000516 в землището на с. Байлово, община Горна Малина;

ПИ № 000160, 000259, 000595, 000453, 000561, 000565, 000579, 077003, 077002, 077013, 000537 в землището на с. Долно Камарци, община Горна Малина;

ПИ № 000267, 000185, 000035, 000064, 000175 в землището на с. Стъргел, община Горна Малина;

ПИ № 000853, 000932, 160001, 340001, 339008, 000936, 000036, 000012, 300002, 306001, 307001, 314005, 010086, 315001, 000048, 000035, 000147 в землището на с. Буново, община Мирково;

ПИ № 000829 в землището на с. Мирково, община Мирково;

Проектирането да се извърши при следните условия:

1. Заданието по чл. 125 от ЗУТ да се внесе от възложителя в РИОСВ на основание 125, ал. 7 от ЗУТ за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

2. Да се проведат необходимите процедури съгласно глава пета от ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ;

3. Проектът за ПУП-ПП да се изготви в една фаза – окончателен проект.

4. Проектът за ПУП-ПП да се бъде изработен в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба – Закон за устройство на територията, Закон за кадастъра и имотния регистър, Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и други нормативни актове за проектиране и техническа безопасност.

Настоящата заповед да се връчи на възложителя – Министерство на отбраната за изпълнение, да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Софийска област и да се изпрати на кметовете на общините Горна Малина и Мирково за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съгласно чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

 

 

росица Иванова

Областен управител на Софийска област


 

З  А  П  О  В  Е  Д

№ ОА-67

София 06.02.2015 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията /ЗА/, във връзка с Протокол от 28.01.2015 г. на Комисия, назначена със Заповед № ОА-49/23.01.2015 г. на Областния управител на Софийска област

О П Р Е Д Е Л Я М:

Наемни цени за ползване на следните имоти, собственост на Областна администрация на Софийска област, считано от 10.02.2015 г.:

І. За апартамент № 201, находящ се в хотел „Синя перла”, к.к. „Слънчев бряг”:

– За служители на Областна администрация на Софийска област и членове на семействата им – 20.00 /двадесет/ лв. на ден за апартамента;

– За физически и юридически лица – 50 /петдесет лева/ лв. на ден за апартамента.

ІІ. За вила „Горска поляна”, находяща се в к.к. „Боровец”:

          За служители на Областна администрация на Софийска област и членове на семействата им – 10.00 /десет/ лв. на ден за стая и 15.00 /петнадесет/ лв. за апартамент;

          За физически и юридически лица – 15.00 /петнадесет/ лв. на ден за легло, 30.00 /тридесет/ лева на ден за стая и 40 /четиридесет лева/ лв. на ден за апартамент.

Ползването на горепосочените имоти, се извършва след предварителна заявка, одобрена от Областния управител на Софийска област и заплатена наемна цена в Касата на Областна администрация на Софийска област.  

Контрол по изпълнението на настоящата Заповед се осъществява от Главния секретар на Областна администрация на Софийска област.

Заповедта да бъде връчена на всички служители на Областна администрация на Софийска област за сведение.  

РОСИЦА ИВАНОВА

Областен управител

на Софийска област

Заявка за почивна база Боровец може да свалите тук!

Заявка за почивна база Слънчев бряг може да свалите тук!


Списък

на допуснатите и недопуснати кандидати

за участие в конкурса за длъжност „В и К Експерт” на Асоциация по В и К на обособената територия от „В и К” ЕООД – гр.София Вижте тук!

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ АСОЦИАЦИЯ ПО В и К

Резултат от конкурси за следните позиции публикувани на 04.02.2015 г.

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ” ПРИ ДИРЕКЦИЯ „АПОФУС”. Вижте тук!

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ” В ОТДЕЛ „КООРДИНАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ. Вижте тук!

Резултати от конкурси за следните позиции:  02.02.2015 г. 14:00 ч.

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ „ДИРЕКТОР” на дирекция „ Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” Вижте тук!

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ „НАЧАЛНИК ОТДЕЛ” на отдел „Държавна собственост и документален фонд” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”. Вижте тук!

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ – ДЕЛОВОДИТЕЛ” в дирекция „Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността”. Вижте тук!

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в отдел „Екология, териториално развитие и устройство на територията” при дирекция „АКРРДС”. Вижте тук!


Конкурс за незаета длъжност

„ГЛАВЕН СЕКРЕТАР”

АСОЦИАЦИЯ ПО В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „В и К” ЕООД – СОФИЯ

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

АСОЦИАЦИЯ ПО В и К

Гр.София, бул.”Витоша” № 6,

Тел.9301801 или 9301828, факс 9883484 

На основание чл.91 КТ и Заповед № ОА-40/22.01.2015г. 

УДЪЛЖАВА ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ НА ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС СЪС ЗАПОВЕД  № ОА-468/30.12.2014г.

 1. 1. За длъжността : ГЛАВЕН СЕКРЕТАР  

на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от “ В и К”  ЕООД – София

 1. 2.Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

          образование – висше – степен Магистър;

          професионална област –  право.

          професионален опит – мин.3 години юридически стаж;

          придобита юридическа правоспособност

          длъжността се заема по трудово правоотношение, за целта кандидата следва да отговаря на условията по чл.107а, ал.1 от КТ

           Допълнителни умения и квалификации:

          професионален опит в сферата на държавната администрация са предимство;

    да познава законодателната разпоредба на ЗА, ЗУТ, Закон за водите, КТ, ЗРР, ЗОП, Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация и др.

          способност да планира, организира и контролира собствената си работа и работата на Асоциацията за постигане на поставените цели;

          управленска и професионална компетентност;

          способност  за ефективна работа в екип;

          комуникативност;

          задължителна компютърна грамотност;

 1. Начинът за провеждане на конкурса е:
 2.         – решаване на тест;

          – провеждане на интервю.

 1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

            ■     заявление за участие в конкурса;

■   декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишаван по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

■     декларация от лицето по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда;

■     автобиография;

■     копие от документи за придобита  образователно – квалификационна степен;

■     копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

■     други документи, свързани  с изискванията за заемането на длъжността;

■     други документи по преценка на кандидата.

Документите следва да бъдат представени в 15 /петнадесет/ дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, бул.”Витоша” № 6, ет.5, стая № 515 лично или чрез упълномощено лице.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят в официалния сайт на Областна администрация на Софийска областwww.sofoblast. government.bg

               Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

1. осигурява текущата дейност на асоциацията, както и подготовката и провеждането на заседанията на общото събрание;

2. ръководи, координира и контролира дейността на администрацията на асоциацията и на работните групи за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на председателя на асоциацията;

3. контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване, както и за опазването на служебната тайна;

4. организира материално-техническото снабдяване на асоциацията;

                 Минималният размер на основната заплата за длъжността е 500 лева.


Конкурс за незаета длъжност

„В и К ЕКСПЕРТ”

 АСОЦИАЦИЯ ПО В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „В и К” ЕООД – СОФИЯ

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

АСОЦИАЦИЯ ПО В и К

Гр.София, бул.”Витоша” № 6,

Тел.9301801 или 9301828, факс 9883484 

На основание чл.91 КТ и  Заповед № ОА-40/22.01.2015г.

УДЪЛЖАВАМ ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС СЪС ЗАПОВЕД  № ОА-470/30.12.2014г.

 1. 1.За длъжността :  В и К ЕКСПЕРТ

      на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от “ В и К”  ЕООД – София

 1. 2.Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

          образование – висше – степен Магистър;

          професионална област – Инженер в областта на В и К;

          професионален опит – мин.2 години ;

          длъжността се заема по трудово правоотношение, за целта кандидата следва да отговаря на условията по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда.

           Допълнителни умения и квалификации:

          професионален опит в сферата на държавната администрация са предимство;

          да познава законодателната разпоредба на ЗА, ЗУТ, Закон за водите, Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация  и др.

          способност да планира, организира и контролира собствената си работа за постигане на поставените цели;

          способност  за ефективна работа в екип;

          комуникативност;

          задължителна компютърна грамотност;

 1. 3.Начинът за провеждане на конкурса е:

          решаване на тест

          провеждане на интервю

 1. 4.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

            ■          заявление за участие в конкурса

■          декларация от лицето по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда;

■     декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишаван по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

■          автобиография;

■          копие от документи за  придобита образователно –   квалификационна степен;

■  копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

■         други документи по преценка на кандидата.

Документите следва да бъдат представени в 15 /петнадесет/ дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, бул.”Витоша” № 6, ет.5, стая № 515 лично или чрез упълномощено лице.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят в официалния сайт на Областна администрация на Софийска областwww.sofoblast. government.bg.

Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

          Следи за точното изпълнение на договора с В и К оператора;

          Участва и контролира изработването на регионалния генерален план ва В и К системите и съоръженията;

          Изгражда и поддържа регистър на всички В и К проекти на обособената територия;

          Следи за правилното стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите.

Минималният размер на основната заплата за длъжността е 500 лева.


Списък на допуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност „Юрисконсулт“ в отдел „Координация и административен контрол“, Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ на областна администрация Софийска област.

Вижте тук!

Списък на допуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност „Главен Юрисконсулт“, в административно звено: Дирекция „Административно- правно обслужване, финансии и управление на собствеността“ на Областна администрация Софийска област.

Вижте тук!

Списък на  допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност  „ДИРЕКТОР” на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”  в Областна администрация на Софийска област

Виж тук!

Списък на  допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност  „Началник отдел” на отдел „Държавна собственост и документален фонд“ на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”  в Областна администрация на Софийска област

Виж тук!

Списък на  допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност  „Старши експерт” в отдел „Екология, териториално развитие и устройство на територията“ на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”  в Областна администрация на Софийска област

Виж тук!

Списък на  допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност  „Старши експерт – Деловодител”  в  дирекция „Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността” на Областна администрация на Софийска област

Виж тук!


УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ТОДОР ЯНКОВ УЗУНОВ

гр. София, ж.к. Разсадника Коньовица, бл. 87, вх. А, ет. 8, ап. 30

Обяви

Пълният текст на писмото вижте тук


Конкурс за незаета длъжност

„ГЛАВЕН СЕКРЕТАР”

АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „В и К” ЕООД – СОФИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ

АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК

Гр.София, бул.”Витоша” № 6,

Тел.9301801 или 9301828, факс 9883484

На основание чл.91 КТ и Заповед № ОА-468/30.12.2014г.

О Б Я В Я В А      К О Н К У Р С :

           За длъжността : ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

 1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

          образование – висше – степен Магистър;

          професионална област – право.

          професионален опит – мин.3 години юридически стаж;

          придобита юридическа правоспособност

          длъжността се заема по трудово правоотношение, за целта кандидата следва да отговаря на условията по чл.107а, ал.1 от КТ

           Допълнителни умения и квалификации:

          професионален опит в сферата на държавната администрация са предимство;

          да познава законодателната разпоредба на ЗА, ЗУТ, Закон за водите, КТ

          , ЗРР, Устройствения правилник на Областните администрации,Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация и др.

          способност да планира, организира и контролира собствената си работа и работата на Асоциацията за постигане на поставените цели;

          управленска и професионална компетентност;

          способност за ефективна работа в екип;

          комуникативност;

          задължителна компютърна грамотност;

 1. Начинът за провеждане на конкурса е:

          решаване на тест;

          провеждане на интервю.

 1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

           ■  заявление за участие в конкурса

■     декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишаван по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

■         декларация от лицето по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда

■          автобиография;

■         копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен;

■ копие от документи, удостоверяващи продължителността на         професионалния опит;

■         други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;

■       документи за компютърни умения –работа с Microsoft Word, Excel;Microsoft Access; и др.

■         ксерокопие от документ за допълнителна квалификация

■         други документи по преценка на кандидата;

Документите следва да бъдат представени в 10 дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, бул.”Витоша” № 6, ет.5, стая № 515 лично или чрез упълномощено

               Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

1. осигурява текущата дейност на асоциацията, както и подготовката и провеждането на заседанията на общото събрание;

2. ръководи, координира и контролира дейността на администрацията на асоциацията и на работните групи за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на председателя на асоциацията;

3. контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване, както и за опазването на служебната тайна;

4. организира материално-техническото снабдяване на асоциацията;

                 Минималният размер на основната заплата за длъжността е 500 лева.


Конкурс за незаета длъжност
„ФИНАНСОВ ЕКСПЕРТ”
АСОЦИАЦИЯ ПО В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „В и К” ЕООД – СОФИЯ
ОБЯВЛЕНИЕ
АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК
Гр.София, бул.”Витоша” № 6,
Тел.9301801 или 9301828, факс 9883484
На основание чл.91 КТ и Заповед № ОА-469/30.12.2014г.
 
     О Б Я В Я В А М   К О Н К У Р С :
 
1.      За длъжността : ФИНАНСОВ ЕКСПЕРТ на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от “ В и К”  ЕООД – София
 
2.      Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
–          образование – висше – степен Магистър;
–          професионална област –Финанси или счетоводство и контрол;
–          професионален опит – мин.2 години ;
–          длъжността се заема по трудово правоотношение, за целта кандидата следва да отговаря на условията по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда.
           Допълнителни умения и квалификации:
–          професионален опит в сферата на държавната администрация са предимство;
–          да познава законодателната разпоредба на ЗА, ЗУТ, Закон за водите, Закон за счетоводството, КТ, Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Устройствения правилник на областните администрации и др.
–          способност да планира, организира и контролира собствената си работа за постигане на поставените цели;
–          способност  за ефективна работа в екип;
–          комуникативност;
–          задължителна компютърна грамотност;
3.      Начинът за провеждане на конкурса е:
–          решаване на тест
–          провеждане на интервю
4.      Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
           ■          заявление за участие в конкурса
■          декларация от лицето по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда;
■          автобиография;
■          копие от документи за  придобита образователно –   квалификационна степен;
■  копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
■         други документи, свързани  с изискванията за заемането на длъжността;
■       документи за компютърни умения –работа с Microsoft Word, Excel; Microsoft Access; и др.
■         други документи по преценка на кандидата;
 Документите следва да бъдат представени в 10 дневен срок от публикуване на  обявлението за конкурса, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, бул.”Витоша” № 6, ет.5, стая № 515 лично или чрез упълномощено лице.
 
Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят в официалния сайт на Областна администрация на Софийска област  www.sofoblast. government.bg.
               Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
–          Изготвя проекта на бюджета на асоциацията и отчета за изпълнението му;
–          Изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети;
–          Контролира и анализира разходването на средствата на асоциацията;
–          Съдейства на председателя във връзка със съгласуването на бизнес плана
      на В  и К  оператора.

      Минималният размер на основната заплата за длъжността е 500 лева.


Конкурс за незаета длъжност „В и К ЕКСПЕРТ”  АСОЦИАЦИЯ ПО В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „В и К” ЕООД – СОФИЯ

Конкурс за незаета длъжност
„В и К ЕКСПЕРТ”
 АСОЦИАЦИЯ ПО В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „В и К” ЕООД – СОФИЯ 
ОБЯВЛЕНИЕ
АСОЦИАЦИЯ ПО В и К
Гр.София, бул.”Витоша” № 6,
Тел.9301801 или 9301828, факс 9883484
На основание чл.91 КТ и Заповед № ОА-470/30.12.2014г
 О Б Я В Я В А М   К О Н К У Р С :
 
 
1.      За длъжността :  В и К ЕКСПЕРТ на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от “ В и К”  ЕООД – София
2.      Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
–          образование – висше – степен Магистър;
–          професионална област – Инженер В и К;
–          професионален опит – мин.2 години ;
–          длъжността се заема по трудово правоотношение, за целта кандидата следва да отговаря на условията по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда.
           Допълнителни умения и квалификации:
–          професионален опит в сферата на държавната администрация са предимство;
–          да познава законодателната разпоредба на ЗА, ЗУТ, Закон за водите, КТ, Устройствения правилник на областните администрации, Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация  и др.
–          способност да планира, организира и контролира собствената си работа за постигане на поставените цели;
–          способност  за ефективна работа в екип;
–          комуникативност;
–          задължителна компютърна грамотност;
3.      Начинът за провеждане на конкурса е:
–          решаване на тест
–          провеждане на интервю
4.      Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
           ■          заявление за участие в конкурса
■          декларация от лицето по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда;
■          автобиография;
■          копие от документи за  придобита образователно –   квалификационна степен;
■  копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
■         други документи, свързани  с изискванията за заемането на длъжността;
■       документи за компютърни умения –работа с Microsoft Word, Excel; Microsoft Access; и др.
■         други документи по преценка на кандидата;
 Документите следва да бъдат представени в 10 дневен срок от публикуване на  обявлението за конкурса, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, бул.”Витоша” № 6, ет.5, стая № 515 лично или чрез упълномощено лице.
 
Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят в официалния сайт на Областна администрация на Софийска област – www.sofoblast. government.bg.
 
Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
–          Следи за точното изпълнение на договора с В и К оператора;
–          Участва и контролира изработването на регионалния генерален план ва В и К системите и съоръженията;
–          Изгражда и поддържа регистър на всички В и К проекти на обособената територия;
–          Следи за правилното стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите.

Минималният размер на основната заплата за длъжността е 500 лева.


Конкурс за незаета длъжност „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ” Дирекция „Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

Конкурс за незаета длъжност
„ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ”
Дирекция „Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността”
ОБЯВЛЕНИЕ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ
Гр.София, бул.”Витоша” № 6,
Тел.9301808 или 9301828, факс 9883484
На основание чл.14 от НПКДС и Заповед № ОА-464/23.12.2014г.
 
О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С :
 
 
 1. За длъжността : ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ  в Дирекция “Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността”
 2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
–          образование – висше – степен Магистър;
–          професионална област – право
–          професионален опит – 3 години;
–          минимален ранг – IV младши
–          длъжността се заема по служебно правоотношение, за целта кандидата следва да отговаря на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от ЗДСл.
           Допълнителни умения и квалификации:
–           професионален опит в сферата на държавната администрация са предимство;
–          да познава законодателната разпоредба на КТ, ЗА, АПК, ЗМСМА, ЗРР, ЗДСл. Устройствения правилник на областните администрации и др.
–          способност да планира, организира и контролира собствената си работа за постигане на поставените цели;
–          способност  за ефективна работа в екип;
–          комуникативност;
–          задължителна компютърна грамотност;
 1. Начинът за провеждане на конкурса е:
–          решаване на тест
–          провеждане на интервю
 1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
            ■    заявление за участие в конкурса – по образец / Приложение № 2 към чл.17, ал.1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ПМС №8 от 16.01.2004г., (изм.ДВ. бр.49 от 29.06.2012г., в сила от 01.07.2012г.).
          
■      декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишаван по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;
■          декларация от лицето по чл.7, ал.2 от ЗДСл;
■          автобиография;
■          копие от документи за  придобита образователно –   квалификационна степен;
■          копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
■         други документи, свързани  с изискванията за заемането на длъжността;
 Документите следва да бъдат представени в 10 дневен срок от публикуване на  обявлението за конкурса, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, бул.”Витоша” № 6, ет.5, стая № 515 лично или чрез упълномощено лице
               Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
               Осъществяване на процесуално представителство;
               Контролира правните и юридически действия в администрацията;
               Изготвяне на становища по законосъобразността на постъпили решения;
               Провежда необходимите процедури и участва в комисии;

                 Минималният размер на основната заплата за длъжността е 360 лева.


Конкурс за незаета длъжност „ЮРИСКОНСУЛТ” Отдел ”Координация и административен контрол” Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Конкурс за незаета длъжност
„ЮРИСКОНСУЛТ”
Отдел”Координация и административен контрол”
Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”
ОБЯВЛЕНИЕ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ
Гр.София, бул.”Витоша” № 6,
Тел.9301808 или 9301828, факс 9883484 
На основание чл.14 от НПКДС и Заповед № ОА-465/23.12.2014г.
 
О Б Я В Я В А    К О Н К У Р С :
 
 
 1. За длъжността : ЮРИСКОНСУЛТ , Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в отдел „Координация и административен контрол”.
 2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
–          образование – висше – степен Магистър;
–          професионална област – право
–          минимален ранг – V младши
–          длъжността се заема по служебно правоотношение, за целта кандидата следва да отговаря на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от ЗДСл.
           Допълнителни умения и квалификации:
–           професионален опит в сферата на държавната администрация са предимство;
–          да познава законодателната разпоредба на ЗА,ЗУТ,ЗМСМА,ЗРР, ЗДСл.Устройствения правилник на областните администрации.
–          способност да планира, организира и контролира собствената си работа за постигане на поставените цели;
–          способност  за ефективна работа в екип;
–          комуникативност;
–          задължителна компютърна грамотност;
 1. Начинът за провеждане на конкурса е:
–          решаване на тест
–          провеждане на интервю
 1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
            ■    заявление за участие в конкурса – по образец / Приложение № 2 към чл.17, ал.1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ПМС №8 от 16.01.2004г., (изм.ДВ. бр.49 от 29.06.2012г., в сила от 01.07.2012г.).
          
■      декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишаван по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;
■          декларация от лицето по чл.7, ал.2 от ЗДСл;
■          автобиография;
■          копие от документи за  придобита образователно –   квалификационна степен;
■          копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
■         други документи, свързани  с изискванията за заемането на длъжността;
 Документите следва да бъдат представени в 10 дневен срок от публикуване на  обявлението за конкурса, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, бул.”Витоша” № 6, ет.5, стая № 515 лично или чрез упълномощено лице
               Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
               Обработване в срок на възложени преписки по молби и запитвания;
               Изготвяне на становища по законосъобразността на постъпили решения;
               Участва в разработването на вътрешни актове, инструкции и процедури;
               Участва в комисии и работни групи.

                 Минималният размер на основната заплата за длъжността е 360 лева.


Конкурс за незаета длъжност „НАЧАЛНИК ОТДЕЛ”  На Отдел „Държавна собственост и документален фонд” Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Конкурс за незаета длъжност
„НАЧАЛНИК ОТДЕЛ”
 На Отдел „Държавна собственост и документален фонд”
Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”
ОБЯВЛЕНИЕ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ
Гр.София, бул.”Витоша” №6
Тел.9301808 или 9301828, факс 9883484
На основание чл.14 от НПКДС и Заповед № ОА– 455/18.12.2014г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС
    1.    За длъжността : „НАЧАЛНИК ОТДЕЛ”, Отдел “Държавна собственост и документален фонд” при Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.
      2.    Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
–   Образование – Висше – степен бакалавър
–   Професионален опит – 4 години
–   Минимален ранг – III младши
–   Длъжността се заема по служебно правоотношение, за целта кандидата следва да отговаря на условията по чл. 7, ал.1 и ал.2 от ЗДСл;
      Допълнителни изисквания, умения и квалификации:
       –     Професионална област: Инженерно – техническо образование;
       –     Най-малко три години професионален опит в държавната администрацияса предимство;
       –     Да познава законодателната разпоредба на ЗА, ЗДСл., АПК,ГПК;
       –     Способност да планира, организира и контролира собствената си работа и работата на отдела за постигане на поставените цели;
       –     Способност за ефективна работа в екип;
       –     Ориентация към резултати;
       –     Управленска,комуникативна и професионална компетентност;
       –     Задължителна компютърна грамотност.
      3.    Начинът на провеждане на конкурса е:
– Решаване на тест
– Провеждане на интервю
      4.    Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
–   Заявление за участие в конкурса – по образец /Приложение №2/ към чл.17, ал.1 наНаредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ПМС№8 от 16.01.2004г.(изм. ДВ бр.49 от 29.06.2012г. в сила от 01.07.2012г.);
–  Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишаван по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;
–  Декларация от лицето по чл.7, ал.2 от ЗДСл;
–  Автобиография;
–  Копие от документи за  придобита образователно –   квалификационна              степени допълнителна квалификация;
–  Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, ако се изисква такъв;
–  Други документи свързани с изискванията за заематено на длъжността;
      5.    Документите следва да бъдат представени в 10 дневен срок от публикуване на Обявлението за конкурса, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, на бул. “Витоша” № 6, етаж 5, стая № 515.
      6.    Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
·    Извършва контрол върху разпореждането с държавна собственост;
·    Планира, организира и разпределя работата на отдела;
·    Извършва действия по актуване, разпореждане и отписване на имоти държавна собственост;
·    Извършва анализ на изготвени пазарни оценки;

Минималният размер на основната заплата за длъжността е 400 лева.


Конкурс за незаета длъжност „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” Отдел ”Екология, териториално развитие и устройство на територията” Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Конкурс за незаета длъжност
„СТАРШИ ЕКСПЕРТ”
Отдел”Екология, териториално развитие и устройство на територията”
Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”
ОБЯВЛЕНИЕ 
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ
Гр.София, бул.”Витоша” № 6,
Тел.9301808 или 9301828, факс 9883484 
На основание чл.14 от НПКДС и Заповед № ОА-457/18.12.2014г.
 
О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С :
 
 
 1. За длъжността : СТАРШИ ЕКСПЕРТ , Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в отдел „Екология, териториално развитие и устройство на територията”.
 2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
–          образование – висше – степен Бакалавър;
–          професионална област – геология, география, картография
–          професионален опит – 1 години;
–          минимален ранг – V младши
–          длъжността се заема по служебно правоотношение, за целта кандидата следва да отговаря на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от ЗДСл.
           Допълнителни умения и квалификации:
–           професионален опит в сферата на държавната администрация са предимство;
–          да познава законодателната разпоредба на ЗА, ЗУТ, ЗМСМА,ЗРР, ЗДСл.Устройствения правилник на областните администрации.
–          способност да планира, организира и контролира собствената си работа за постигане на поставените цели;
–          способност  за ефективна работа в екип;
–          комуникативност;
–          задължителна компютърна грамотност;
 1. Начинът за провеждане на конкурса е:
–          решаване на тест
–          провеждане на интервю
 1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
          ■    заявление за участие в конкурса – по образец / Приложение № 2 към чл.17, ал.1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ПМС №8 от 16.01.2004г., (изм.ДВ. бр.49 от 29.06.2012г., в сила от 01.07.2012г.).
          
■      декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишаван по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;
■          декларация от лицето по чл.7, ал.2 от ЗДСл;
■          автобиография;
■          копие от документи за  придобита образователно –   квалификационна степен;
■          копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
■         други документи, свързани  с изискванията за заемането на длъжността;
       Документите следва да бъдат представени в 10 дневен срок от публикуване на  обявлението за конкурса, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, бул.”Витоша” № 6, ет.5, стая № 515 лично или чрез упълномощено лице
        Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
               – Обработване в срок на възложени преписки по молби и запитвания;
               – Изготвяне на становища по законосъобразността на постъпили решения;
               – Провежда необходимите процедури и участва в комисии;
               – Участва в разработването на планове и програми;

      Минималният размер на основната заплата за длъжността е 360 лева.


Конкурс за незаета длъжност „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” Отдел ”Екология, териториално развитие и устройство на територията” Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Конкурс за незаета длъжност
„СТАРШИ ЕКСПЕРТ – Деловодител”
Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” 
ОБЯВЛЕНИЕ 
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ
Гр.София, бул.”Витоша” № 6,
Тел.9301808 или 9301828, факс 9883484 
На основание чл.14 от НПКДС и Заповед № ОА-458/18.12.2014г.
 
О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С :
 
 
 1. За длъжността : СТАРШИ ЕКСПЕРТ – ДЕЛОВОДИТЕЛ , Дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
–          образование – висше – степен Бакалавър;
–          професионална област – публична администрация, икономика.
–          професионален опит – 1 години;
–          минимален ранг – V младши
–          длъжността се заема по служебно правоотношение, за целта кандидата следва да отговаря на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от ЗДСл.
           Допълнителни умения и квалификации:
–          работа като деловодител в сферата на държавната администрация са предимство;
–          работа с програмен продукт за деловодни системи
–          да познава законодателните разпоредби на ЗА, ЗДСл., КТ, ЗЗЛД,     и Устройствения правилник на Областните администрации.
–          способност да планира, организира и контролира собствената си работа за постигане на поставените цели;
–          способност  за ефективна работа в екип;
–          комуникативност;
–          задължителна компютърна грамотност;
 1. Начинът за провеждане на конкурса е:
–          решаване на тест
–          провеждане на интервю
 1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
          ■    заявление за участие в конкурса – по образец / Приложение № 2 към чл.17, ал.1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ПМС №8 от 16.01.2004г., (изм.ДВ. бр.49 от 29.06.2012г., в сила от 01.07.2012г.).
          
■      декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишаван по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;
■          декларация от лицето по чл.7, ал.2 от ЗДСл;
■          автобиография;
■          копие от документи за  придобита образователно –   квалификационна степен;
■          копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
■         други документи, свързани  с изискванията за заемането на длъжността;
       Документите следва да бъдат представени в 10 дневен срок от публикуване на  обявлението за конкурса, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, бул.”Витоша” № 6, ет.5, стая № 515 лично или чрез упълномощено лице
        Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
               – Обработва преписки поспъпили в деловодната система;
               – Следи за движението на цялата документация в администрацията;
               – Води регистри и съхранява преписките до предаването им в архива;
               – Изготвя  справки  и становища за ръководството.

                 Минималният размер на основната заплата за длъжността е 360 лева.


Конкурс за незаета длъжност „ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИ-ВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”

Конкурс за незаета длъжност
„ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”
Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”
ОБЯВЛЕНИЕ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ
Гр.София, бул.”Витоша” №6
Тел.9301808 или 9301828, факс 9883484
На основание чл.14 от НПКДС и Заповед № ОА-456/18.12.2014г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС
      1.За длъжността : „ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ”, при Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”
      2.Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
–          Образование – Висше – степен Магистър
–          Професионален опит – 4 години
–          Минимален ранг – III младши
–          Длъжността се заема по служебно правоотношение, за целта кандидата следва да отговаря на условията по чл. 7, ал.1 и ал.2 от ЗДСл.;
      Допълнителни изисквания, умения и квалификации:
      –          Професионална област: Инженерно – техническо образование или право;
      –          Професионален опит в държавната администрацияда се счита за  предимство;
      –          Да познава законодателната уредба свързана с АПК, ГПК,ЗА, ЗРР, ЗСПЗЗ, ЗДСл., КТ,ЗУТ;Устройствения правилник на Областните администрации;
      –          Управленска компетентност;
      –          Ефективна работа в екип;
      –          Комуникативна компетентност;
      –          Ориентация към резултати;
      –          Фокус към клиента (вътрешен/външен);
      –          Професионална компетентност;
      –          Умения за работа при стресови ситуации;
      –          Задължителна компютърна грамотност;
      –          Владеене на чужд език е предимство.
      3.    Начинът на провеждане на конкурса е:
– Решаване на тест
– Провеждане на интервю
      4.    Необходими документи, които следва да бъдат представени на кандидатите за участие в конкурса са:
-Заявление за участие в конкурса – по образец /Приложение №2/ към чл.17, ал.1 наНаредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ПМС№8 от 16.01.2004г.(изм. ДВ бр.49 от 29.06.2012г. в сила от 01.07.2012г.)
-Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишаван по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;
-Декларация от лицето по чл.7, ал.2 от ЗДСл;
-Автобиографична справка;
                – копие от документи за  придобита образователно –   квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
                – копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
-Други документи по преценка на кандидата;
      5.    Документите следва да бъдат представени в 10 дневен срок от публикуване на Обявлението за конкурса, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, на бул. “Витоша” № 6, етаж 5, стая № 515.
      6.    Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
·         Организира и контролира цялостната работа в дирекцията;
·         Планира, организира и разпределя работата на отделите;
·         Съгласува преписки и актове с държавна собственост;

Минималният размер на основната заплата за длъжността е 430 лева.


Конкурс за незаета длъжност  „СТАРШИ ЕКСПЕРТ”

Приложение № 6 , към чл.33, ал.2

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин и при интервюто.

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от начина по чл.24 от НПКДСл.

 

с Коефи-циент Резултат от интер-вюто с Коефи-циент Окончателен резултат
 1. Лиляна Цветанова Кръстева
6 30 5 20 50
 1. Антоанета Георгиева Йовева
4.25 21,25 4 16 37.25

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

 Председател – Мая Витева Цанова…………………………………..                   

                                                /Главен секретар/

Членове: -1. Елинка Николова……………………………………………….    

                                        /Директор дирекция „АПОФУС”/

              2. Богомил Алексиев……………………………                               

                                         /Началник отдел „РРЕПЕ”/

              3. Ива Соколова……………………………                                    

                                         /Старши юрисконсулт/

              4.Снежана Панова……………………………….                              

                                      /Старши счетоводител и ЧР/


Конкурс за незаета длъжност  „СТАРШИ ЕКСПЕРТ”

Списък

на  допуснатите и недопуснати кандидати

  за участие в конкурса за длъжност  „Старши експерт”  в Отдел „РРЕПЕ” дирекция „АКРРДС” на Областна администрация на Софийска област

   Конкурсната комисия, назначена със Заповед № ОА-439 от 10.12.2014г. на Областния управител на Софийска област относно провеждане на конкурс, обявен със Заповед № ОА-418/25.11.2014г .въз основа на преценката си, отразена в протокол, съгласно чл.20, ал.3 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители реши:

А/ Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ЙОВЕВА

          2. ЛИЛЯНА ЦВЕТАНОВА КРЪСТЕВА

          3.  ЕЛИЦА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

          4.  КАТЯ АТАНАСОВА ПОПОВА

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 23.12.2014г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Софийска област на бул.”Витоша” № 6, ет.5 заседателна зала. Време за решаване на теста 1 /един/ час.

Кандидатите трябва да са запознати със Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Закона за регионалното развитие, Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за водите.

Списъците на допуснатите кандидати до събеседване ще бъдат поставени в 12.00ч. пред заседателната зала на ет.5 в Областна администрация на Софийска област.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 23.12.2014г. в 13.00 часа в заседателната зала на ет.5 в сградата на Областна администрация на Софийска област.

Б/ Недопуска до участие в конкурса кандидатите:

Име, презиме и фамилия Основание за недопускане
1. Петър Иванов Тасев

Не отговаря на изискванията за образование

2.

Мариана Милчева Асенова

              

  

Липсва декларация по чл.7, ал.2 от ЗДСл
3. Веселин Лъчезаров Вълев Липсва документ за компютърни умения
4.

Милена Кънчева Димитрова

Не отговаря на изискванията за образование Липсва приложена автобиография

5.

Николина Димитрова   Гюрова-Маджева

Липсва автобиографична справка

Липсва документ за компютърни умения, липсва документ за владеене на чужд език.

6.

Величка Станкова Сарафова

Липсва документ за компютърни умения. Не отговаря на изискванията за образование

7.

Александра Павлова Павлова

Не отговаря на изискванията за образование

Липсва документ за владеене, (писмено и говоримо) на един от трите   работни езици на ЕС – английски, френски или немски.

Липсва   документ за компютърни умения

8. Веселина Любомирова Митева

Не отговаря на изискванията за образование

9.

Лазар Стефанов Петров

Липсва автобиографична справка
10.

Петър Светославов Хубенов

Не отговаря на изискванията за образование

11. Милена Кирилова Казанджиева Липсва автобиографична справка
12. Елица Божидарова Радоева- Рениери Липсва   документи за компютърни умени и некоректно подадено заявление
13.

Габриела Цветанова

Керемидчиева

Липсва декларация от лицето по чл.7, ал.2 от ЗДСл;

Липсва     автобиографична справка

14.

Адриана Атанасова Миленова

Липсва документ за владеене, (писмено и говоримо) на един от трите   работни езици на ЕС – английски, френски или немски
15.

Сийка Емилова Калиманова

Не отговаря на изискванията за образование.

Липсва страница от автобиографичната справка.

16. Антоанела Николаева Банкова Липсва документ за владеене, (писмено и говоримо) на един от трите  работни езици на ЕС – английски, френски или немски
17. Анна Иво Лачева Липсва автобиография, липсва документ за компютърна грамотност. Некоректно подадено заявление

Забележка:

Лицата – Искрен Страхилов Славчев и Марияна Дончева Нановска – документите не са били разглеждани от комисията за допустимост, тъй-като лицата не са се вписали саморъчно или чрез пълномощник съгласно разпоредбите на чл.18, ал.1 от НПКДС и не са се запознали с длъжностната характеристика.

Председател: Мая Цанова – И.Д. Главен секретар


Резултат от търг

Заповед за определяне на купувач след проведен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост.

Заповед ДС-П-10/04.12.2014


Резултат от търг

Заповед за определяне на купувач след проведен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост.

Заповед ДС-П-9/04.12.2014


Заповед № ЗУТ – 14

ЗАПОВЕД

№ ЗУТ – 14

гр. София 04.12.2014 г.

На основание чл. 124а, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с постъпило заявление от „Си Ен Джи Марица” ООД с вх. № 30.00-137/2014 г., придружено със следните документи:

         Техническо задание;

         Мотивирано предложение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на „Трасе на газопровод от ПИ 007168 по КВС до регулацията на гр. Пирдоп и гр. Златица, и до ПИ 000253 от землището на гр. Пирдоп”.

         Скица на поземлен имот 007168 от землището на гр. Пирдоп;

         Протокол от 28.04.2014 г. на Областно пътно управление – София;

         Удостоверение за актуално състояние № 20140110145309/10.01.2014 г. на „Си Ен Джи Марица” ООД, издадено от Агенция по вписванията;

         Препис-извлечение от Протокол № 6/26.06.2014 г от заседание на Общински съвет Пирдоп – Решение № 56;

         извадка от КВС на гр. Пирдоп, заверена от ОСЗ – гр. Пирдоп;

         извадка от КВС на гр. Пирдоп, заверена от ОСЗ – гр. Златица;

         Съгласувателно писмо изх. № ТО-911/02.09.2014 г. от „ВиК” ЕООД – София

и решение по т.1, протокол № 5 от 25.09.2014 г.на заседание на Областния експертен съвет по устройство на територията на Софийска област

ОДОБРЯВАМ:

представеното задание за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за линеен обект „Трасе на газопровод от ПИ 007168 по КВС до регулацията на гр. Пирдоп и гр. Златица, и до ПИ 000253 от землището на гр. Пирдоп”.

РАЗРЕШАВАМ:

изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за линеен обект „Трасе на газопровод от ПИ 007168 по КВС до регулацията на гр. Пирдоп и гр. Златица, и до ПИ 000253 от землището на гр. Пирдоп”.

Проектирането да се извърши при следните условия:

 1. Проектът за ПУП-ПП да се изготви в една фаза – окончателен проект.
 2. Проектът за ПУП-ПП да бъде изработен в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба – Закон за устройство на територията, Закон за кадастъра и имотния регистър, Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
 3. Проекът за ПУП-ПП да се съгласува с:

       „БТК” ЕАД за отразяване на съществуващата електронно съобщителна мрежа;

       РИОСВ – София за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Екологичната оценка е част от устройствения план;

       Басейнова дирекция „Източнобеломорски район – Пловдив” за пресичане с воден обект.

На основание чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ, настоящата заповед да се връчи на възложителя – „Си Ен Джи Марица” ООД, да се публикува на интернет страницата на Областна администрация на Софийска област и да се изпрати на кметовете на община Златица и община Пирдоп за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

росица Иванова /п/

Областен управител на Софийска област


Заповед ОА-313

Резултати от търг за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост. Заповед ОА-313.

Разяснение 12.08.2014

1.Разяснение 12.08.2014

2.Разяснение 12.08.2014


Списък на земеделските територии,които са придобили характеристиките на гора, съгласно чл. 83 от закона за горите

Списък на земеделските територии, които са придобили характеристиките на гора, съгласно чл. 83 от закона за горите, разположени на територията на ТП „Арамлиец“, РДГ „София“ по землища на населени места.

Пълната информация можете да прочете ТУК!


ЗАПОВЕД № ЗУТ – 13/22.07.2014 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 124а, ал. 3, чл. 124б, ал. 1 и чл. 134, ал. 1 и ал. 2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с постъпили заявления с вх. № 30.00-152/19.06.2014 г. и вх. № 30.00-153/19.06.2014 г. от „ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД, решение от протокол № 3 от 23.06.2014 г. на Областен експертен съвет по устройство на територията, допълнително внесени документи на 07.07.2014 г. и на 14.07.2014 г. към двете заявления – становище с рег. № РД-26-00-414/26.06.2014 г. от Кмета на община Етрополе, становище с рег. № 30-48-9/04.07.2014 г. от Кмета на община Челопеч и становище по чл. 125, ал. 7 от ЗУТ, с изх. № 26-00-6079/11.07.2014 г. от Регионална инспекция по околната среда и водите – София

ОДОБРЯВАМ: Представеното техническо задание за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) и изменение на план за застрояване (ИПЗ) за контур Рудничен комплекс „Елаците” в землището на гр. Етрополе, община Етрополе и землището на с. Челопеч, община Челопеч.

РАЗРЕШАВАМ: Изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) и изменение на план за застрояване (ИПЗ) за контур Рудничен комплекс „Елаците” в землището на гр. Етрополе, община Етрополе и землището на с. Челопеч, община Челопеч, попадащ в концесионната площ, предоставена на „ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД, с Решение № 924/09.11.2012 г. на МС на Република България и обхващащ следните имоти:  от землището на гр. Етрополе, община Етрополе – имоти №№ 0.6, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.31, 0.32, 0.70, 0.549, 96.10, 640.382, 640.435, 640.625, 640.636, 640.640, 640.642, 640.643, 640.644;  от землището на с. Челопеч, община Челопеч – имоти №№ 1.493, 1.494, 1.497, 1.498, 1.694, 1.695, 1.696, 1.697, 1.719, 1.721, 1.723, 1.725, 1.727, 1.729, 1.731, 1.736, 1.737, 1.740, 1.746, 1.748, 1.750, 1.751. Проектирането да се извърши при следните условия: 1. Проектът на ПУП-ПЗ и ИПЗ да се изготви еднофазно. 2. Да се проведат необходимите процедури по реда на Закона за опазване на земеделските земи. 3. Проектът на ПУП-ПЗ и ИПЗ да бъде изработен в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба – Закон за устройство на територията, Закон за кадастъра и имотния регистър, Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и други нормативни актове за проектиране и техническа безопасност. Настоящата заповед да се връчи на възложителя „ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД за изпълнение, да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Софийска област и да се изпрати на Кмета на община Етрополе и община Челопеч за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съгласно чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ. Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

ЕМИЛ ИВАНОВ Областен управител на Софийска област


Резултат от търг

Заповед за определяне на купувач след проведен търг с тайно наддавене за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост

Заповед ДС-П-3/20.06.2014


З А П О В Е Д    № ЗУТ –  София________2014 г.

З А П О В Е Д № ЗУТ – София________2014 г.

На основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, 124а, ал. 3 и чл. 150, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с постъпило заявление от „Яйкъна Ре” ЕАД с вх. № 30.00-43/10.02.2014 г. за разрешаване на изготвянето на КПИИ (комплексен проект за инвестиционна инициатива), след като прецених всички факти и обстоятелства от значение за случая

ОДОБРЯВАМ:

представеното задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – План за застрояване и изменение на план за застрояване за игрални полета на голф игрище с 18 дупки.

РАЗРЕШАВАМ:

изготвянето на комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ: 1. ПУП – План за застрояване и изменение на план за застрояване за игрални полета на голф игрище с 18 дупки;2. Инвестиционен проект за обект „Игрални полета за голф игрище с 18 дупки и тренировъчно голф игрище”в поземлени имоти, разположени в землището на община Долна баня и попадащи в обхвата на обекта с регионално значение „Голф клуб Ибър”, а именно: №№ 000244, 000256, 000258, 000327, 000328, 000341, 000669, 000751, 118073, 118088, 118089, 119097, 119140, 119141, 119142, 119143, 119144, 119148, 128004, 128005, 128007, 128009, 128010, 128015, 128016, 128017, 128026, 128028, 128033, 128034, 128035, 128041, 128053, 128056, 128057, 128058, 128059, 128062, 131084, 131084, 131113, 131116. Проектирането да се извърши при следните условия: 1. Заданието по чл. 125 от ЗУТ да се внесе от възложителя в РИОСВ на основание 125, ал. 7 от ЗУТ за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. 2. Да се проведат необходимите процедури съгласно глава пета от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и ППЗОЗЗ; 3. Проектът за ПУП-ПП да се изготви еднофазно. 

4. Проектът на КПИИ за горепосочените обекти да бъде изработен в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба – ЗУТ, Закон за кадастъра и имотния регистър, Наредба №8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и др. нормативни актове за проектиране и техническа безопасност. Настоящата заповед да се връчи на възложителя – „Яйкъна Ре” ЕАД за изпълнение, да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Софийска област и да се изпрати на Кмета на Община Долна баня за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съгласно чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

ЕМИЛ ИВАНОВ Областен управител на Софийска област