Стратегически Документи

Общи правила за подобряване организацията на работа на областните администрации

Общи правила за подобряване организацията на работа на областните администрации

Предварителните регионални-генерални планове за обособена територия на „ВиК“ ЕООД София област и обособена територия на „ВиК Бебреш“ ЕООД град Ботевград, може да свалите от тук:

София

Ботевград

Стратегия

Областна стратегия за развитие на Софийска област 2014 – 2020

Областна стратегия за развитие на Софийска област 2005 – 2015  http://www.sofoblast.government.bg/images/files/sofiyska_osr.pdf

Междинна отценка на областна стратегия за развитие 2005-2009 http://www.sofoblast.government.bg/images/files/osr2010mo.pdf

Национална стратегия за развитие на Република България за приода 2005 – 2015  http://www.mrrb.government.bg

Национална стратегическа референтна рамка http://www.eufunds.bg/

Регионален План за развитие на Югозападния район за развитие 2007 – 2013 http://www.mrrb.government.bg


Областна стратегия за развитие на социалните услуги в софийска област 

sss   

oszinrso

Заповед ОА-297

Пълен текст на програмата за здравето и сигурноста на децата.


Областна стратегия за развитие на Софийска областВариант за обществено обсъждане


СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В СО

Процедури за противодействе на корупцията

Областна стратегия за безопасност на движението 2012 

План за действие за периода 2012-2013

Регистър на Проекти на областна администрация