Съвети и комисии

 

 

 

 

  1. СЪВЕТИ И КОМИСИИ КЪМ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 

 

Комисия/съвет

Акт за създаване

 

Правилник

 

Състав:

График:

1.      

Постоянно действаща Комисия по образование, култура, вероизповедание, спорт, читалищна дейност и медии

Заповед № OA-34/06.02.2020г. на областния управител на Софийска област

 

         

Утвърден правилник на заседание на Комисията, проведено на 20.02.2015 г.

Правилник на комисията

Председател: Николай Борисов

Заместник-председател: Светлана Трендафилова

Секретар: Мая Цанова

14.04.2016 г.Протокол

10.05.2016 г. – Протокол

31.10.2016 г.  –

Протокол

 

 

2.      

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

 Заповед № OA-39/06.02.2020 г._на областния управител на Софийска област

 

Утвърден правилник на заседание на комисията 20.03.2015 г.

Правилник

Председател: Светлана Трендафилова

Заместник-председател: Николай Борисов

Секретар: Калин Василев

 

24.03.2016 г. – Протокол

3.      

Звено за мониторинг и оценка на Областна стратегия за развитие на социалните услуги на Софийска област 2011-2015

Заповед № OA-115/ 22.06.2020 г. на Областния управител на Софийска област

 

 

Председател: Светлана Трендафилова

Заместник-председател:директор на РД „Социално подпомагане“-София област

Протокол от 23.09.2020 г на основен състав

Протокол от 16.06.2020 г. на основен състав

Заседания от 2019 г

Заседания от 2017 г. и 2018 г

Заседания от 2016 г.

 

 

 

 

 

 

4.      

Съвет за тристранно сътрудничество

Заповед № OA-37/06.02.2020 г. на областния управител на Софийска област _

Утвърден правилник на заседание на съвет проведен на 18.03.2015 г.

Правилник

Председател: Илиан Тодоров

Заместник-председатели:

– Кирил Желязков

– Пламен Нанков

28.01.2016 г. – Съвместно заседание с Областен съвет по условия на труд – Протокол

 

При възникнала необходимост

5.      

Областен съвет по условия на труд

Заповед №OA-40/06.02.2020 г.на областния управител на Софийска област_

Утвърден правилник на заседание на съвет проведен на 18.03.2015 г.

 

Правилник

 

Председател: Илиан Тодоров

Заместник-председател: Светлана Трендафилова

28.01.2016 г. – Съвместно заседание със Съвет за тристранно сътрудничество

Протокол

М. ноември – първа седмица

6.      

Областен консултативен съвет по здравеопазване

Заповед №OA-35/06.02.2020 г. на областния управител на Софийска област_

Утвърден правилник на заседание на съвет проведен на 21.04.2015 г.

Правилник

Председател: Светлана Трендафилова

Заместник-председател:д-р  Александър Златанов

Секретар: Мая Велкова-Нелчинова

 

 

При възникнала необходимост

 

 

7.      

Постоянно действаща епизоотична комисия

 

Заповед ОА-191-17.07.2019 г

Заповед №ОА-234 от 26.07.2018 г. на Областен управител

Заповед №ОА-33/06.02.2020 г. на областния управител_


Утвърден правилник на редовно заседание на Комисията, проведено на 02.02.2015 г.

Правилник на комисията

 

Председател: Николай Борисов

Заместник-председател: Светлана Трендафилова

Секретар: Кристина Кадийска

При възникнала необходимост

18.04.2016 г. – Протокол

08.09.2017 г. – Протокол

Протокол от 19.07.2018 г.

8.      

Областна транспортна комисия

 

Заповед №OA-54/ 25.02.2020 на Областния управител на Софийска област

 

Предстои да бъде утвърден

 

Председател: Николай Николов

Секретар: Калин Василев

 

27.11.2017 г. – Протокол

Заповед за утвърждаване на маршрутно разписание ТР-12

09.10.2017 – Протокол

Заповед за утвърждаване на маршрутни разписания

12.09.2016 г. – Протокол

31.10.2016 г. – Протокол

23.11.2016 г. – Протокол 

При постъпили предложения от общините

9.      

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

Заповед №OA-220/26.08.2019 г. на областния управител на Софийска област

Утвърден Правилник на заседание на Комисиято проведено на 27.03.2015 г.

Правилник

Председател: Илиан Тодоров

Заместник-председател: Николай Николов

 Секретар: Калин Василев

 

Протокол от 27.02.2018 г.

Протокол от 04.09.2017 г.

12.05.2017г.
Протокол

24.03.2016 г. – Протокол

08.07.2016 – Протокол

09.09.2016 г. – Протокол

15.12.2016 г. –
Протокол

 

10.   

Комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани,  организации и омбудсмана на РБ

Глава VIII от АПК, във връзка с чл. 7а, ал. 5 от УПОА

 

Утвърден правилник със Заповед № ОА-221/03.08.2017 г. на Областния управител на Софийска област

Правилник

 

Председател: Николай Борисов

Заместник-председател: Мая Цанова

Секретар: Теодора Ташева

 

Всeки първи понеделник на месеца

11.   

Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в Софийска област

Заповед №OA-32/06.02.2020 г. на областния управител на Софийска област_

 

Предстои да бъде утвърден със Заповед на Областния управител на Софийска област

Правилник

 

Председател: Илиан Тодоров

Заместник-председатели: Светлана Трендафилова, Николай Николов, Николай Борисов

Секретар: Цветелина Бельовска

При възникнала необходимост

Протокол от 09.10.2018 г.

26.03.2016 г. – Протокол стр. 1  стр.2

 

12.   

Консултативен съвет по електронно управление и информационна сигурност

Заповед №OA-115/22.04.2019 г. на Областния управител на Софийска област

Утвърден правиник на заседание на Съвета проведено на 31.03.2015 г.

Правилник

Председател: Мая Цанова

Заместник-председател: Мая Велкова-Нелчинова

Секретар: Ирина Захариева

 

 

19.01.2016 г.

Протокол 

20.04.2016 г. – Протокол

По искане на Председателя или 1/3 от членовете на съвета

13.   

Областна комисия „Военни паметници”

Чл. 6, ал. 2 от Закона за военните паметници

Заповед № ОА-221 от 18.07.2018 г. на Областния управител на Софийска област

Утвърден правиник на заседание на комисията проведено на 19.03.2015 г.

Правилник

 

Председател: Илиан Тодоров

Заместник-председател: Николай Борисов

Секретар: Борислав Калаузки

 

 

При възникнала необходимост

14.   

Регионална постоянна работна група във връзка с МКВП към МС

Заповед № ОА-96 23.02.2015 г. на Областния управител на Софийска област, изменена със Заповед № ОА-145

21.03.2015 г.

Няма вътрешен правилник

Правилник за организацията и дейността на МКВП към МС

Председател:

 

При постъпили предложения от общините

15.

Областен съвет за сигурност

 

Заповед №ОА-220 от 18.07.2018 г. на Областния управител на Софийска област 

Няма правилник

Председател: Илиан Тодоров

Заместник-председател: Николай Николов

Секретар: Борислав Калаузки

30.03.2016 г.

При възникнала необходимост, съгласно Годишен план за работа на съвета.

16.   

Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния щаб

Заповед № ОА-216/18.07.2018 г. на Областния управител на Софийска област


Няма правилник

 

Закон за защита при бедствията

Председател: Илиан Тодоров

Заместник-председател: Николай Николов

Секретар: Георги Иванов – Директор на регионална дирекция ПБЗН – София

При възникнала необходимост, съгласно Годишен план за работа на съвета.

17.   

Регионална междуведомствена комисия за организиране и координаране на дейностите по поддържане проводимостта на речните легла, предвидени във Закона за водите

Заповед № ОА-97

23.02.2015 г. на Областния управител на Софийска област

Няма правилник

 

Закон за водите

Председател:

 

М. април – последна седмица

М. май – първа седмица

М. септември – последна седмица

М. октомври – последна седмица

 

 

  1. СЪВЕТИ И КОМИСИИ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 

 

   

1.

Постоянна комисия по заетост към Областния съвет за развитие

 

Правно основание чл. 9, ал. 4 от Закона за насърчаване на заетостта

Заповед №OA-162/ 03.09.2020 на Областния управител на Софийска област

Приет правилник с решение № 4 на Областния съвет за развитие на Софийска област по Протокол от 26.09.2016 г. – Правилник

Председател: Илиан Тодоров 

Заместник председател: Светлана Трендафилова

Секретар: Полина Маринова – Директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта”

 

Протокол от неприсъствено заседание през април 2021

Протокол от неприсъствено заседание през март 2021

Протокол от неприсъствено заседение през февруари 2021

Протокол от неприсъствено заседание в периода 03-05.11.2020

Протокол №3 от 25.06.2020

Протокол №2 от 09.06.2020

Протокол № 1/21.02.2020 г.

Заседания 2019

Заседания 2018

 

 

 

 

 

 

2.

Областен съвет за развитие на Софийска област

Правно основание чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от ЗРР

 

Председател: Илиан Тодоров

Заповед №OA-148 от 17.08.2020 на областния управител на Софийска област за определяне на състав на ОСР на Софийска област

Протокол от неприсъствено заседание – юли 2020 г.

Протокол от 28.11.2019 г

Протокол от_30.05.2018 г

Протокол от 07.12.2017 г.

Протокол от 02.08.2017 г.

Протокол от 22.12.2015 г.

Протокол от 26.09.2016 г

 

Комисия/Съвет Акт за създаване Правилник/Правно основание Състав Заседания
  Областен координационен център – Софийска област Заповед №OA-38/06.02.2020 г. на областния управител на Софийска област_ Постановление на Министерския съвет №100 от 08 юни 2018 г. за създаване и функциониране  на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и Постановление на Министерския съвет №259 от 14 октомври 2019 г. за изменение и допълнение на Постановление №100 на Министерския съвет от 2018 г. Председател: Николай Борисов

Заместник-председател:

Светлана Трендафилова

Протокол №3_21.10.2020 г.

Протокол №2/20.02.2020

Протокол №1/22.01.2020

19.11.2019 г.

  Областен координационен механизъм по деинституционализация – Софийска област Заповед №OA-171/ 15.09.2020г. на Областния управител на Софийска област Чл. 4, ал.3 от Закона за социалното подпомагане Председател:

Илиан Тодоров

Заместник-председател: Светлана Трендафилова

Протокол от _08.10.2020

 

 

 

 

 

График на заседанията на комисиите