Съвети и комисии

 

 

  1. СЪВЕТИ И КОМИСИИ КЪМ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Комисия/съвет

Акт за създаване

Правилник

Състав:

График:

1.      

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Заповед ОА-69 от 25.02.2022 г.  на областния управител на Софийска област

 

Утвърден правилник на заседание на комисията 20.03.2015 г.

Правилник

Председател: Иван Иванов

Заместник-председател: Иван Велков

Секретар: Калин Василев

24.03.2016 г. – Протокол

2.      

Съвет за тристранно сътрудничество

Заповед № OA-37/06.02.2020 г. на областния управител на Софийска област

Утвърден правилник на заседание на съвет проведен на 18.03.2015 г.

Правилник

Председател: 

Заместник-председатели:

– Кирил Желязков

– Пламен Нанков

28.01.2016 г. – Съвместно заседание с Областен съвет по условия на труд – Протокол

При възникнала необходимост

3.      

Областен съвет по условия на труд

Заповед № ОА-71 от 25.02.2022 г. на Областния управител на Софийска област

Утвърден правилник на заседание на съвет проведен на 18.03.2015 г.

 

Правилник

 

Председател: Иван Велков

Заместник-председател: Елена Вардарова

28.01.2016 г. – Съвместно заседание със Съвет за тристранно сътрудничество

Протокол

М. ноември – първа седмица

4.      

Постоянно действаща епизоотична комисия

 

Заповед № ОА-37 от 04.02.2022 г. на Областния управител на Софийска област


Утвърден правилник на редовно заседание на Комисията, проведено на 02.02.2015 г.

Правилник на комисията

 

Председател: 

Иван Велков

Секретар: Ирина Захариева

При възникнала необходимост

18.04.2016 г. – Протокол

08.09.2017 г. – Протокол

Протокол от 19.07.2018 г.

5.      

Областна транспортна комисия

 

Заповед № ОА-45 от 08.02.2022 г. на Областния управител на Софийска област

 

Предстои да бъде утвърден

 

Председател: 

Иван Велков

Секретар: Калин Василев

 

27.11.2017 г. – Протокол

Заповед за утвърждаване на маршрутно разписание ТР-12

09.10.2017 – Протокол

Заповед за утвърждаване на маршрутни разписания

12.09.2016 г. – Протокол

31.10.2016 г. – Протокол

23.11.2016 г. – Протокол 

При постъпили предложения от общините

6.      

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

Заповед ОА-75 от 01.03.2022 г. на Областния управител на Софийска област

 

Утвърден Правилник на заседание на Комисията проведено на 27.03.2015 г.

Правилник

Председател: Иван Велков

 Секретар: Калин Василев

 

Протокол от 27.02.2018 г.

Протокол от 04.09.2017 г.

12.05.2017г.
Протокол

24.03.2016 г. – Протокол

08.07.2016 – Протокол

09.09.2016 г. – Протокол

15.12.2016 г. –
Протокол

7.   

Комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани,  организации и омбудсмана на РБ

Глава VIII от АПК, във връзка с чл. 7а, ал. 5 от УПОА

 

Утвърден правилник със Заповед № ОА-221/03.08.2017 г. на Областния управител на Софийска област

Правилник

Председател: Иван Велков

Заместник-председател: Мая Цанова

Техн. Секретар: Анна Сандова

 

Всeки първи понеделник на месеца

8.   

Областна комисия „Военни паметници” към Областния управител на Софийска област

Чл. 6, ал. 2 от Закона за военните паметници

Заповед № ОА-76 от 01.03.2022 г. на Областния управител на Софийска област 

Утвърден правиник на заседание на комисията проведено на 19.03.2015 г.

Правилник

 

Председател: Иван Иванов

Заместник-председател: Иван Велков

Секретар: Велчо Петков

 

 

При възникнала необходимост

9.

Областен съвет за сигурност на Софийска област

 

Заповед № ОА-77 от 01.03.2022 г. на Областния управител на Софийска област 

Правилник за дейността на Областен съвет за сигурност

Председател: Иван Иванов

Заместник-председател: Иван Велков

Секретар: Велчо Петков

При възникнала необходимост, съгласно Годишен план за работа на съвета.

10.   

Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния щаб

Заповед № ОА-58/18.02.2022 г. на Областния управител на Софийска област


Няма правилник

 

Закон за защита при бедствия

Председател: Иван Иванов

Заместник-председател: Иван Велков

Секретар: Георги Иванов – Директор на регионална дирекция ПБЗН – София

При възникнала необходимост, съгласно Годишен план за работа на съвета.

11.

Областен съвет за намаляване риска от бедствия

Заповед № ОА-64 от 22.02.2022 г. на Областния управител на Софийска област

Закон за защита при бедствия

Председател: Иван Иванов

Заместник-председател: Иван Велков

Секретар: Георги Иванов – Директор на регионална дирекция ПБЗН – София

 

12.   

Регионална междуведомствена комисия за организиране и координаране на дейностите по поддържане проводимостта на речните легла, предвидени във Закона за водите

Заповед № ОА-97

23.02.2015 г. на Областния управител на Софийска област

Няма правилник

 

Закон за водите

Председател:

 

М. април – последна седмица

М. май – първа седмица

М. септември – последна седмица

М. октомври – последна седмица

13.

Областен координационен център – Софийска област

Заповед №ОА-138 от 15.06.2021 г. на Областния управител на Софийска област

Постановление на Министерския съвет №100 от 08 юни 2018 г. за създаване и функциониране  на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и Постановление на Министерския съвет №259 от 14 октомври 2019 г. за изменение и допълнение на Постановление №100 на Министерския съвет от 2018 г.

Председател: 

Протокол №3_21.10.2020 г.

Протокол №2/20.02.2020

Протокол №1/22.01.2020

19.11.2019 г.

 

14.

Областен координационен механизъм по деинституционализация – Софийска област

Заповед № ОА-70 от 25.02.2022 г. на Областния управител на Софийска област

Чл. 4, ал.3 от Закона за социалното подпомагане

Председател: Иван Велков

Секретар: Мая Велкова-Нелчинова

 

Протокол от _08.10.2020

 

 

  1. СЪВЕТИ И КОМИСИИ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

1.

Постоянна комисия по заетост към Областния съвет за развитие

 

Правно основание чл. 9, ал. 4 от Закона за насърчаване на заетостта

Заповед № ОА-53 от 11.02.2022 г. на Областния управител на Софийска област

Приет правилник с решение № 4 на Областния съвет за развитие на Софийска област по Протокол от 26.09.2016 г. – Правилник

Председател: Иван Иванов

Заместник председателИван Велков

Секретар: Полина Маринова – Директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта”

 

Протокол от неприсъствено заседание през април 2021

Протокол от неприсъствено заседание през март 2021

Протокол от неприсъствено заседение през февруари 2021

Протокол от неприсъствено заседание в периода 03-05.11.2020

Протокол №3 от 25.06.2020

Протокол №2 от 09.06.2020

Протокол № 1/21.02.2020 г.

Заседания 2019

Заседания 2018

2.

Областен съвет за развитие на Софийска област

Правно основание чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от ЗРР

 

Председател: Иван Иванов

 Заповед № ОА-55 от 14.02.2022 г. на Областния управител на Софийска област за определяне на състав на ОСР на Софийска област

 

Протокол от неприсъствено заседание – юли 2020 г.

Протокол от 28.11.2019 г

Протокол от_30.05.2018 г

Протокол от 07.12.2017 г.

Протокол от 02.08.2017 г.

Протокол от 22.12.2015 г.

Протокол от 26.09.2016 г