Декларации по ЗПУКИ

СПИСЪК на служителите от Областна администрация на Софийска област, подали декларации по чл.12 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
№ по ред Име, презиме, фамилия Подадена декларация в срок да/не
1 Албена Иванова Василева да
2 Анжела Георгиева Цветанова да
3 Бойка Владова Тодорова Байнова да
4 Валери Димитров Данов да
5 Венцислава Веселинова Асенова да
6 Владимир Димитров Спиров да
7 Галина Григорова Харизанова да
8 Геновева Николова Степова да
9 Даниела Анелинова Синабова да
10 Димитър Мирославов Иванов да
11 Евелина Емилова Василева да
12 Елена Симеонова Вардарова да
13 Емил Петров Дойчинов да
14 Емилия Симеонова Филипова да
15 Ива Трифонова Соколова да
16 Иван Галинов Янчев да
17 Иван Илиев Зъздров да
18 Иван Петров Иванов да
19 Ивелина Пламенова Маркова – Кръстева да
20 Илиана Петкова Илиева да
21 Илиана Славова Христова да
22 Ина Борисова Бачева да
23 Ина Тодорова Ламбева – Иванова да
24 Красимира Тодорова Чакърова да
25 Кристина Василева Кадийска да
26 Мария Лазарова Велинова да
27 Мая Витева Цанова да
28 Мая Николаева Велкова – Нелчинова да
29 Милка Маркова Иванова – Тричкова да
30 Мими Георгиева Минева да
31 Мирослав Павлов Иванов да
32 Николай Георгиев Маринов да
33 Нина Методиева Велинова да
34 Павлина Миткова Шишова – Маринова да
35 Пламен Николов Симеонов да
36 Радиана Стефанова Симеонова – Йонова да
37 Ралица Георгиева Велинова да
38 Розалинка Стоянова Василева да
39 Румен Славчов Ангелов да
40 Румяна Миткова Парушева – Пехливанова да
41 Светла Евгениева Младенова да
42 Светлозар Даринов Киров да
43 Снежана Панова Панова да
44 Станислава Кънчева Боянова да
45 Стела Василева Попова да
46 Теодора Валентинова Ташева да
47 Христина Димитрова Чокова – Петрова да
48 Цветелина Иванова Бельовска да
49 Цветелина Игнатова Цветанова да
50 Чавдар Руменов Миронов да
     
Декларациите на служителите от Областна администрация на Софийска област са подадени пред органа по назначаване и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за достъп до обществена информация и Закона за защита на личните данни.