Преходни публикации

Пореден номер на плащане Дата на извършеното плащане Основание за плащането Размер на извършеното плащане в лева
1 20.10.2014 Ф-ра № 0000004348 20930,11
2 18.12.2014 Ф-ра № 0000004446 7132,32
3 18.12.2014 Ф-ра № 0000004447 21223,28

            Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки по договор № ОП-2/26.08.2014 г, с предмет: „Сметосъбиране, сметоизвозване,поддържане чистотата, озеленяванеи снегопочистване на територията на ГКПП